English

פריט 47:

עץ חיים, [לאשצוב/ קארעץ], תקע"ח [1818]. נדיר.

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עץ חיים, [לאשצוב/ קארעץ], תקע"ח [1818]. נדיר.

ספר עץ חיים, שחיבר רבי חיים ויטאל, מה ששמע מרבו מובהק האר"י ז"ל. הוצאת אברהם יצחק, [לאשצוב/ קארעץ], תקע"ח [1818]. נדיר.

[1], נא [צ"ל: קא] דף. הוצאה זו זהה להוצאה – בדפוס י"ל רבין שטיין – לאשצוב תקע"ח, עם שינוים טיפוגרפיים בשער מסיבות צנזורה: הועלמו מקום הדפוס, שם המדפיס ותאריך ההדפסה. בעותק שלפנינו נוסף ציור כד עם פרחים מעל הציור שבהוצאה המקורית. בחלק מהעותקים האחרים מצוין בשער מקום הדפוס אחר [קארעץ] עם הפרט [תקע"ח]. בקולפון עולה הפרט תקע"ח.

בשער מופיעות חותמות בעלים של רבי מרדכי משה הכהן קרפמן ורבי יעקב קאפיל לנדמאן. מספר תיקונים והגהה בכתב יד בשולי הדפים. הגהה אחת ותיקוני דפוס בודדים בכתב יד.

את תוכנו של הספר שמע רבי חיים ויטאל במשך השנתיים בהם התגורר האריז"ל בצפת, בין השנים ה'ש"ל-ה'של"ב. בתחילה נכתבו הדברים בקצרה כפי שנאמרו על ידי האריז"ל, ולאחר מכן סודרו על ידי רבי חיים ויטאל בצורה מורחבת ומבוארת בספר עץ חיים.

רבי יעקב קאפיל לאנדמאן מקיטוב-טראנאפאל (ת"ר לערך -ו' בתשרי תרפ"א, 1840-1920), מנהיג עדת חסידים ומחבר הספר 'השיב לב אבות' על מסכת אבות. הוסמך להוראה בידי רבי יוסף באב"ד בעל 'מנחת חינוך' ורבי צבי הירש אורנשטיין אב"ד לבוב. בנו של רבי צבי הירש אב"ד סטעליסק וקיטוב.

הרב החסיד המקובל רבי מרדכי משה הכהן קרפמן (1933-2019), מתלמידי הרה"ק מסלונים ותלמיד ישיבות ניו-יורק, לייקוואד וירושלים. מחבר ספרי 'מראה כהן' והספרים 'מנחת כהן' ו'בשכבך ובקומך'.

כריכת חצי עור עם עור שחוק, כתמים, הדבקה, מצב טוב.

………………………………………..

דברו אתנו בוואצאפ