English

פריט 48:

תיקון שובבים, מאת המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. ויניציאה, תצ"ט [1739]. נדיר.

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תיקון שובבים, מאת המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. ויניציאה, תצ"ט [1739]. נדיר.

תקון שובבי"ם, עם תפלת מנחה, מסודר כפי המקובל רבי משה זכות, עם התרת נדרים ומסירת מודעא מאת רבי שמואל דוד אוולינגי. דפוס Bragadina, ונציה, תצ"ט [1739]. נדיר.

מה, מז-מט דף, 17 ס"מ, על פי מהדורת מנטובה תצ"ב בשינויים קלים.

המקובל האלוקי רבי משה זכות – הרמ"ז גדול מקובלי איטליה בדורו, תלמיד תלמיד רבי חיים ויטאל והשל"ה, מפיץ ומפרסם הקבלה באיטליה ומעמיד תלמידים רבים, אנשי שם, בעלי כוונות וצדיקים. רבה של ונציה ולימים ראש ישיבה ורבה של מנטובה. הרב חיד"א כותב כי היה לו 'מגיד מן השמים'. נפטר בשנת תנ"ח, שנת הולדת אור שבעת הימים הבעש"ט.

כריכה מחודשת, כתמים וסימני רטיבות, פגמים קלים, מצב בינוני-טוב.