English

פריט 5:

ספר סגולה לבני חיי מזוני רוויחי. יסוד יוסף, זיטאמיר, תרכ"ז

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר יסוד יוסף מהגה"ק רבי יוסף מדובנא. נדפס במצוות הרה"ק ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל שהפליג בסגולתו. זיטאמיר, שנת תזכ"ר, 1867. עותק מיוחס לצדיקים וצאצאיהם בעיה"ק צפת ת"ו.


ספר סגולה נפלאה מהרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל והרה"ק רבי יצחק מסקווירא. וכה כותב הרה"ק מטערנאביל:
ספר קדוש יסוד יוסף …אשר יסוד יוסף לא זז משולחן הטהור של אבי אדמו"ר האיש אלוקים ק'  זי"ע… גם אני מבקש שיקנה כל או"א הספר הקדוש הלזה בכסף מלא ויעיין בו בדבריו הקדושים כל אחד כפי יכולתו ותבא עליהם ברכה נוספת להטיבם ברוחניות ובגשמיות בבני חיי מזוני רוויחא אמן כן יהי רצון
ואחיו הרה"ק רבי יצחק מסקווירא אמר :'
שמאד נהנה מהדפסת הספר הקדוש הזה ורצונו שגם כל אנשי שלומו יקנו הספר ויעיינו בו תמיד בכל עת מצוא'

העותק שלפנינו חתימת בחתימת בנן של קדושים רבי '
אברהם שלמה בהרש"מ'  [רבי אברהם שלמה גולדנבום [תר"ג-תרע"ז], דיין חסידי בצפת, ומחשובי חסידי סדיגורה-רוז'ין. תלמיד חכם מופלג ובנש"ק מפורסם] חתימת בנו רבי '
חיים אהרן בהרא"ש גאלדענבוים, נכד המלאך והמגיד הגדול ממעזריטש, מעיה"ק צפת.
חתימת 
כ"ק אדמו"ר הרה"צ בנש"ק רבי יוסף דוד בראנדווין מסטרעטין, בהרה"ק רבי אהרן מפלעטשין. כיהן בעיר צפת באדמורו"ת. כן חתימת 'משה אהרן הורוויץ סג"ל'.

[1], עא, דף. חסרים דפים ע"ב-ע"ד ולוח התיקון. בלאי ניכר עם חסרון מועט מאוד. כתמים. ללא כריכה כלל. מצב בינוני – טוב.