English

פריט 52:

הרב המאירי. אמשטרדם, תקכ"ט [1769]. מהדורה ראשונה, נדיר. 

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הרב המאירי. אמשטרדם, תקכ"ט [1769]. מהדורה ראשונה, נדיר. 

ספר הרב המאירי, בית הבחירה על מסכת מגילה. דפוס ליב זוסמנש, אמשטרדם, תקכ"ט [1769]. מהדורה ראשונה של פירושו הנודע של רבי מנחם ב"ר שלמה המאירי, מרבותינו הראשונים. מהדורה ראשונה ונדירה. העותק של רבי זאב דרייזין.

[3], מ, [1] דף. מהדורה זו יצאה לאור מכתב יד "גנוז מכמה שנים בבית האוצרים" בידי רבי חיים כהן שגלה מבלגרד (סרביה), "מחמת הרודים והנוגשים… האויבים האכזריים", והגיע לאמשטרדם לאסוף צדקה לצורך פדיון שבויים, להצלת בני משפחתו "הנתונים בצער ובצערה וקולר הברזל תלוי על צואריהם". משלא הצליח לאסוף את הסכום הנדרש, הוציא לאור את הספר שלפנינו שכל הרווחים ממנו יועדו לפדיונם של קרובי המו"ל. עם הסכמות חשובות רבות מרבני אמשרדם, האג, רוטרדם ומשד"רי עיה"ק חברון. עם חותמות  "אברהם בר"מ צבי" וחתימת כתב ידו ועם חותמת רבי זאב דרייזין.

רבי זאב דרייזין (י"ז טבת תרס"ח – כ"ו אלול תשל"ב, 1907-1972) – תלמיד ישיבת רבי יצחק אלחנן, מיר, ראדין, מרכז הרב ומכון הרי פישל. בוגר אוניברסיטאות ניו יורק והארווארד. מבולטימור. נשיא הסתדרות הרבנים. נשא את חוה שפירא בת האדמו"ר מגרודזיסק והיה גיסו של הרב יהושע הוטנר. בשנת תשי"ג עלה לארץ ישראל והתיישב ברמת גן וכיהן כיו"ר המועצה הדתית ברמת גן.

ללא כריכה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM