English

פריט 6:

סדר בית תפלה עם פירוש, נוסח ספרד. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר, תר"י. וינה, תרפ"א...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר בית תפלה עם פירוש, נוסח ספרד. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר, תר"י. וינה, תרפ"א [1921].

סדר בית תפלה כמנהג ספרד וצלותא דנהורא השלם, מסודר מפי ספרים קדושים עם כוונות פשטיות על כל עניין. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר, תר"י. הוצאת הרש ציגלהיים, וינה, תרפ"א [1921].

צח, עב דף. כולל תפלות לחול ולשבת, עמידה לשלוש רגלים, לראש השנה וליום כיפור, הושענות, הגדה של פסח, יוצרות לארבע פרשיות וסליחות לשני וחמישי ולתעניות. בדף עא לוח מולדות ותקופות לשנים תרי"א-תרי"ב, בדף עב הושמטה התפילה לשלום הקיסר. 

כריכה מקורית בלויה ומפורקת חלקית, כתמי זמן, שדרה רופפת, מצב בינוני-טוב.