English

פריט 72:

ספר סגולה ועותק מיוחס! 'אמרת הצרופה'. מהדורה ראשונה. לבוב, תרל"ב 1872. הספר החסידי נותני 'פערנאמעראנטען'...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר סגולה ועותק מיוחס! 'אמרת הצרופה'. מהדורה ראשונה. לבוב, תרל"ב 1872. הספר החסידי נותני 'פערנאמעראנטען' מעשרות גאוני וצדיקי הדור. חובר בידי הרה"ק רבי צבי הירש מסוקולוב, וצדיקי הדור האיצו לפרסם חיבורו בדפוס, בהפליגם אודות קדושתו.


המספר הגדול ביותר של נותני 'מעות קדימה' מגדולי צדיקי הדור.
ספר 'אמרת הצרופה', להרה"ק רבי צבי הירש מסוקולוב, תלמיד מובהק להרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה', זכה להסכמות נעלות ונשגבות מהרה"ק האוהב ישראל מאפטא בעצמו, אשר בנו הרה"ק רבי יצחק מאיר מז'ינקוב מעיד בהסכמתו על גודל תשוקת הרה"ק מאפטא להופעת דברי התורה בדפוס. דפוס אברהם ניסן זיס, לבוב, תרל"ב 1872. העותק של הרה"ק רבי אריה לייב כהנא מאפאהידא.

הספר הינו סגולה גדולה כפי שכותב הרה"ק מז'ינקוב 'מגן יהיה לכל החותם בו'.
בהסכמות גדולי וצדיקי הדור נכתב במעלת החזקת הספר והזכות להוציאו לאור עולם: הרה"ק הייטב לב: ואני אקח בלי נדר במחיר אשר יושת עליי. הרה"ק מצאנז: כל אחד יקנהו בכסף מלא. הרה"ק השואל ומשיב: ברוכות הידים שכך סומכות. הרה"ק מליסקא: מצוה גדולה. עוד בהסכמות הרה"ק רבי יהושע העשיל מטארנפול, הרה"ק רבי ארי' לייבוש מלאנצהוט, הרה"ק רבי משה בערן בלום.
הספר סובב הולך על עשרת הדברות ואיך נרמזות כל תרי"ג המצוות בתוך עשרת הדברות, הפלא ופלא.
כמצוות גדולי הצדיקים, נתנו כל גדולי עולם 'מעות קדימה' על הספר, הוא הספר החסידי עם הכי הרבה צדיקי החסידות ורבני גאוני הדור החתומים עליו.
רשימה חלקית מהנותנים בסדר אקראי: צדיקי ומאורי הדורות: רבי יהושע מבעלזא, רבי שלמה מבאבוב, רבי צבי אלימלך מבלאזוב, רבי יעקב יוסף ראבין, רבי משה אונגר ורבי אליעזר ירוחם בארון – חתני הרה"ק מצאנז, רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, רבי יהודא הורוויטץ ממעליץ, רבי יצחק שמעלקיס, רבי ברוך מגארליץ, רבי אברהם יצחק מטולטשווא, רבי משולם פייש מטאהש וחתנו רבי יהוסף מקוסון, רבי שמואל אהרן ראבין מקארטשין, רבי שמעלקא מסעליש, רבי חיים ממונקאטש, רבי ישעי' מקערעסטיר, רבי נחום צבי טייטלבוים.
סטפנסקי חסידות 62.

[2], קיא, [1] דף. עותק חסר, ללא [4] דפים בתחילת הספר, ללא דפים קא-קד, וללא [2] דפים בסופו. הדפים הראשונים כרוכים שלא בסדר הנכון. עם חותמת הרה"ק רבי אריה ליבוש כהנא מאפאהידא.

הרה"ק רבי אריה ליב כהנא "הרב של אפאהידא" (תרכ"ה – י"א בחשוון תש"ג, 1865-1942) – בנו של הרה"צ רבי יצחק אייזיק כהנא נכד הגאון רבי יהודה כהנא הלר אב"ד סיגט ובעל 'קונטרס הספיקות'. התייתם בילדותו מאביו וגדל בבית אביו חורגו, הצדיק רבי יוסף ליב כהנא מסיגט.
תלמידם של דודו הרה"ק מדעש בעל "מעגלי צדק" ושל הרה"ק מסיגט בעל ה"ייטב לב". ע"פ המסופר זכה לגילוי אליהו. היה חתנו של רבי יחזקאל פאנט אב"ד דעש בעל "כנסת יחזקאל". משנת תרנ"ה (1895) כיהן כאב"ד באפאהידא והגליל ורבים הלכו לאורו. לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר לקלויזענבורג הסמוכה וכיהן כרב בית המדרש "עבודת כהונה". השאיר אחריו כתבי יד של חידושי תורה.

עותק חסר, כריכה פשוטה בלויה ומפורקת חלקית, דף שער מנותק, שדרה פגומה, מעט פגמים, קרעים והדבקה, חורי עש, כתמים, מצב בינוני.

………………………………………..
דברו אתנו בוואצאפ

מידות: 25 CM