English

פריט 73:

קהל חסידים, ספורי נפלאות מהבעש"ט ותלמידיו, ובסופו נפלאות הרמ"א והמהרש"א. [ורשה תר"ל 1870 לערך].

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קהל חסידים, ספורי נפלאות מהבעש"ט ותלמידיו, ובסופו נפלאות הרמ"א והמהרש"א. [ורשה תר"ל 1870 לערך].

ספר קהל חסידים, סיפורי נוראות ונפלאות מרבותינו רבי ישראל בעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו הצדיקים. בסופו סיפורים נוראים מרבותינו הרמ"א והמהרש"א, [מאת רבי אהרן וואלדן, הוצאה שלישית]. [ורשה תר"ל 1870 לערך].

[1], ב-לב, לז-ס דף, 22 ס"מ. בהוצאה שלפנינו הושמטו כ-25 סיפורים וישנם שינויי נוסח רבים ביחס להוצאות הקודמות.

כריכה לא מקורית. נקבי עש רחבים, כתמי זמן, הדבקה בדף אחרון, דפים שבירים מעט. מצב בינוני – טוב.

מידות: 24 CM