English

פריט 8:

[2] ספרים בכרך אחד: יורה דעה, הלכות טריפות. זיטאמיר, תרכ"ו 1866, עם הסכמת הרה"ק מטשרנוביל....

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] ספרים בכרך אחד: יורה דעה, הלכות טריפות. זיטאמיר, תרכ"ו 1866, עם הסכמת הרה"ק מטשרנוביל. בית אפרים על טריפת הריאה: פרי תבואה וראש אפרים, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד. זיטאמיר, תרכ"ט 1868. 

הלכות טריפות וטריפת הריאה, בשני ספרים מדפוסי זיטאמיר, בכרך אחד, 1866-1868:

* [שולחן ערוך], יורה דעה [סי' כט – ס], הלכות טריפות, עם פירושי ש"ך, ט"ז, פרי מגדים, חידושי הלכות מספר לבושי שרד (לא נדפס על הלכות טריפות), חוות דעת, "פתחי תשובה" ולקט מגדולי הפוסקים "זבחי רצון". דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ו 1866.

מו [צ"ל מז]; לד דף. הספר שלפנינו נדפס כחלק משולחן ערוך, אשלי רברבי, יורה דעה, חלק א (סי' א-קכב). עם הסכמת הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל, המכנה בהסכמה זו את המדפיס, רבי אריה ליב שפירא, כ"מחותני". רישומים וחתימות בעלים רבות ובהם חתימות "אהרן פייבל בר"ד גולדנברג", "הרב צבי יהודא שוב", "Nissen Fainberg"' ועוד. 

כרוך עם:

* בית אפרים על טריפת הריאה, [על שו"ע יו"ד סי' לה-לט], והוא כולל את "פרי תבואה" ובסביבו ביאור "ראש אפרים", מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד, בהגהת רבי משה שו"ב מזיטאמיר. דפוס אברהם שלום שאדאוו, זיטאמיר, תרכ"ט 1868.

ב, ה-נח, סא-קי דף.

הגאון רבי אפרים זלמן ב"ר מנחם מרגליות מבראד (תקכ"א – תקפ"ח) – רב מחכמי הקלויז בברודי ומחבר ספרות תורנית עניפה, מחשובי הפוסקים בדורו, לצד החתם סופר ורבי עקיבא איגר. כיהן בתחילה ברבנות אוהנוב, ובהמשך נעשה עשיר מופלג ממסחר, עזב את משרתו הרבנית והתמסר ללימוד תורה בהתמדה בקלויז בברודי. הוא השיב לשאלות בהלכה שהופנו אליו מקהילות רבות, וכתב ספרים רבים שהתפרסמו בעולם, ובהם 'בית אפרים', 'שער אפרים', 'מטה אפרים', 'טיב גיטין', ועוד. בספרו "למעלות היוחסין" חקר את ייחוסה של משפחת מרגליות עד לרש"י וממנו למעלה עד לדוד המלך.

רבי אהרן מטשרנוביל (תקמ"ז – תרל"ב) – מגדולי אדמור"י החסידות, בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל ונכדו וממשיך דרכו של רבי מנחם נחום בעל 'מאור עיניים'. אמו הייתה בתו של רבי אהרון הגדול מקרלין שעל שמו היה קרוי. עם פטירת אביו מילא את מקומו בהנהגת עדתו ובמגידות. היה נשיא של קופת הצדקה רבי מאיר בעל הנס של כולל ווהלין, ופעל רבות לחיזוק ישוב ארץ ישראל. השפעתו ברחבי עולם החסידות הייתה לאין שיעור. בחצרות רבות ממשיכים את דרכו בקודש, ביניהן צאצאי גזע טשרנוביל, בעלזא, רחמיסטריוקא, סקווירא, טאלנא, טריסק, בוהוש וחסידויות חשובות אחרות. 

בעולם החסידות ובעולם היהודי נערץ ונשגב זכרו עד למאוד ושגב קדושתו נישא למעלה.

כריכת חצי עור בלויה, כריכה קדמית מנותקת, כתמים, מצב בינוני.