English

פריט 82:

מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, אמרי קודש מהמגיד ממעזריטש. לבוב, תקנ"ז [1797].

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, אמרי קודש מהמגיד ממעזריטש. לבוב, תקנ"ז [1797].


מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, מתורת הרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש, מהדורה מוקדמת [רביעית] לבוב, תנ"ז
[צ"ל: תקנ"ז 1797].


לא דף, חלק המדפים מודפסים על נייר כחלחל. הנוסח שמופיע בשער "ועתה קמו פעם שלישית… להדפיס ספר היקר הזה" – הועתק ממהדורת לבוב תקנ"ב. רישום בעלות "הרבני הנגיד מו"ה פנחס טעסלער". חותמת בעלים של ח' פרוכטר מהעיירה הרומנית פאליען ריסקעווע (ובשמה ההונגרי: חבש מעזע – Havasmezo).

כריכה פשוטה חדשה עם אותיות מוזהבות, כתמים, פינה בדף האחרון היה פגום ושוקם, מעט נזקי עש, קרע לאורך אחד הדפים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 23 CM