English

פריט 83:

פרי הארץ לרבי מענדלי מוויטעבסק. מאהלוב, תקע"ח עותק שמור

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר פרי הארץ, להרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק – מאהלוב, תקע"ח – 1818. 


מאמרי חסידות על פרשיות השבוע להרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק, מדברי תורתו שלוקטו לתוך ספר זה או שנכתבו על ידו. מהדורה שניה. מאהלוב תקע"ח -1818.

מספרי היסוד בחסידות, אשר למרות קושי הבנתו ועמקו העצום, לא מש משולחנם של חסידים וצדיקים. הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין לא הניח ספר זה מידו, ואמר כי יש לעמול רבות להבין ספר קדוש זה. גם הרה"ק היסוד העבודה התבטא אודותיו גדולות. 
בין חשובי חוקרי תולדות החסידות, ניטש וויכוח אם הספר נכתב בפעול על ידיו או לוקט בידי תלמידיו. 

הספר שלפנינו, בניר כחלחל שני הדפים האחרונים בניר לבן, יתכן והושלמו מעותק אחר. בדף האחרון, חותמת 'חבורת משניות מעיר חלמענו' [?]

[24] דף. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש במספר דפים. קרעים ובלאי בשולי הדפים האחרונים. רוב הספר על נייר כחלחל. הדפים האחרונים בצבע לבן.. כריכה חדשה נאה. סטפנסקי חסידות, מס' 478.

מידות: 20 CM