English

פריט 84:

לקוטים יקרים, ממאורי החסידות בדור הראשון. לעמבערג תר"י/כתר שם טוב, תר"ט

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ב' ספרים מתורת מרנא הבעש"ט הקדוש וגדולי תלמידיו. נדפסו בשנת תר"ט-תר"י:

* ליקוטים יקרים, מתורת אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט, המגיד הגדול ממעזריטש, רבי מנחם מנדל מפארמישלאן ורבי יחיאל מיכל מיאמפלא. מהדורת לעמבערג תר"י. 

הספר נקרא גם ליקוטי יקרים. 

בספר זה נוסף גם פדיון נפש מדוייק ובנוסח מתוקן. 

הסכמות גדולי הצדיקים. 

כתמים. סימני עש קלים. בלאי קל ושיקום אמנותי קל. כריכה חדשה. מצב טוב. 

* כתר שם טוב, ממה שאמר והעביר מרנא הבעל שם טוב לתלמידו התולדות יעקב יוסף מפולנאה. תר"ט. 

19 ס"מ

כריכה חדשה. מצב טוב. 

מידות: 22 CM