English

פריט 86:

לשון חסידים, ליקוט מספרי התולדות. למברג, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לשון חסידים, ליקוט מספרי התולדות. למברג, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה.

ספר לשון חסידים, חמישים ושלשה עניינים כוללים לעבודת ד', מלוקטים מספרי רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה ומספרים המיוסדים על חכמת הבעש"ט, [מאת רבי נחמן גולדשטיין מטשערין]. דפוס יעקב משולם ניק, למברג, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה.

[2], קכ דף. בסוף ההקדמה חתימת כתב ידו של "יעקב פנחס פרידמאן שו"ב". 

ראו סטפנסקי חסידות 306.

כריכה חדשה, חורי עש, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM