English

פריט 88:

לקוטי עצות מהדורא בתרא, מלוקט מתורת רבי נחמן מברסלב. ורשה, תרל"ה 1875. העותק של רבי...

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לקוטי עצות מהדורא בתרא, מלוקט מתורת רבי נחמן מברסלב. ורשה, תרל"ה 1875. העותק של רבי אליהו צבי קרויזר.


ספר לקוטי עצות, מהדורא בתרא, בו מבואר דרכים ישרים ועצות נפלאות לעבודת ה' מלוקט ומקובץ מתורתו ושיחותיו וספוריו הקדושים של רבינו הקדוש מהר"ן. דברים שלא הובאו עדיין בספר לקוטי עצות הראשון. דפוס נתנאל דוד זיסברג, ורשה, תרל"ה 1875.

מ דף, עם חותמת כולל קאוידנאוו ועם חתימת כתב ידו של רבי אליהו צבי קראזער.

הגאון הצדיק רבי אליהו צבי ב"ר מרדכי יהושע קרויזר (נפטר בט"ו בתשרי תשמ"ט) – מנקיי הדעת שבירושלים, תלמיד חכם, איש חסד ופועל ישועות. כל ימיו עמל בתורה והיה בקי בכל הש"ס בעל פה.

כריכה מפורקת חלקית, שדרה רופפת, כתמים, מצב בינוני.

מידות: 18 CM