English

פריט 9:

'מוגה' בכתב ידו של מרנא החפץ חיים על שני כרכים מספריו

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ב' כרכים מספרי החפץ חיים, עם כיתוב 'מוגה' בעצם כתב יד קדשו. עותק הגאון הצדיק רבי אשר זאב ורנר רבה של טבריה. 

*משנה ברורה, מהדורת ווארשא, תרנ"ו, בדפוס לוין אפשטיין.

בדף הפורזאץ כיתוב מקודש 'מוגה', כפי שנהג מרנא חפץ חיים לכתוב על כל הספרים שמכר, מחשש גזל והונאה. 

בדף הפורזאץ, ובדף השער, חותמות הגאון הצדיק רבי אשר זאב ורנר [תרנ"ד-תשי"ח] רבה של טבריה והגלילות, חבר מועצת גדולי התורה חתנו של הרה"צ בעל ספר עבודת פנים, מחשובי חסידי סלונים.

דפים יבשים ושבירים. כריכה מנותקת כמעט לחלוטין. דף פורזץ ועוד מנותקים. מצב בינוני-טוב.

*לקוטי הלכות, פיעטרקוב, תרפ"ב. עם הכיתוב 'מוגה' בעצם כתב יד קודש מרנא החפץ חיים. שער נפרד להלכות נדה. כריכה מקורית פגומה מעט. נקבי עש. 

מצב כללי בינוני – טוב.