English

פריט 97:

מאמרי חסידות של אדמו"ר ה"צמח צדק", בכתב יד. [רוסיה, תר"ז 1847 לערך].

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מאמרי חסידות של אדמו"ר ה"צמח צדק", בכתב יד. [רוסיה, תר"ז 1847 לערך].

כתב יד, דא"ח מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל, האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש [רוסיה, תר"ז 1847 לערך].


[8] דף. מאמרי האדמו"ר "צמח צדק" בכתב יד נאה וצפוף של אחד מחסידיו, ובהם: 
* מאמר "יין ושכר אל תשת" – הודפס בספר אור התורה, ויקרא ב, פרשת שמיני. עמו' תסב-תעז.
* ביאור על תורה "מי מנה" [ג' בחי' אדם] – הודפס בספר אור התורה, במדבר ג, פרשת בלק. עמו' תתקסב-תתקפג.

בתחתית העמוד הראשון מופיע שם לברכה, "יוסף יהודה הכהן בן אסתר".

ללא כריכה, דפים נפרדים, סימני קיפול, כתמים, חורי עש, בלאי בהיקף הפים, מצב בינוני.

מידות: 22 CM