English

תפארת - 41

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 151:
ביאור בכתב יד מרן הבן איש חי מבגדאד
ביאור בכתב יד מרן הבן איש חי מבגדאד ביאור בעצם כתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" על פסוקי 'אשא דעי למרחוק' ובביאור דברים שנבראו קודם בריאת העולם. בדרך הדרוש והסוד. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 152:
עמודים בעצם כתב יד קדשו של הכף החיים רבי יעקב חיים סופר, דרוש לשבת שובה...
עמודים בעצם כתב יד קדשו של הכף החיים רבי יעקב חיים סופר, דרוש לשבת שובה... עמודים בעצם כתב יד קדשו של הכף החיים רבי יעקב חיים סופר, דרוש לשבת שובה ופרשת וילך עם פסק הלכה בהלכות תשובה.

מחיר פתיחה:

600

פריט 153:
הראשון לציון 'מלפנים'! מכתב בענייני צדקה בכתב יד מרן רבי עובדיה יוסף.
הראשון לציון 'מלפנים'! מכתב בענייני צדקה בכתב יד מרן רבי עובדיה יוסף. מכתב בענייני צדקה למען כלה עניה בישראל, להשיאה ולסעדה, בכתב יד מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף. ירושלים, תשמ"ו. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 154:
מכתב בכתב ידו וחתימתו של המגיד מישרים והמו"ץ מאודסה, רבי דוד שלמה סלאסטש. אודסה, תרנ"ו...
מכתב בכתב ידו וחתימתו של המגיד מישרים והמו"ץ מאודסה, רבי דוד שלמה סלאסטש. אודסה, תרנ"ו... מכתב בכתב ידו וחתימתו של המגיד מישרים והמו"ץ מאודסה, רבי דוד שלמה סלאסטש. אודסה, תרנ"ו [1895].

מחיר פתיחה:

120

פריט 155:
שלוש תשובות ארוכות בהלכה בכתב יד הגה"ק רבי שמואל אהרן מקארטשין
שלוש תשובות ארוכות בהלכה בכתב יד הגה"ק רבי שמואל אהרן מקארטשין מקבץ תשובות בעצם כתב יד קודשו של הגה"ק רבי שמואל אהרן ראבין מקארטשין. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 156:
הזמנת הרה"ק בעל המופת רבי אלימלך מזיכלין, קאליש, תרצ"ג
הזמנת הרה"ק בעל המופת רבי אלימלך מזיכלין, קאליש, תרצ"ג הזמנה מודפסת, נדירה ביותר, של הרה"ק בעל הישועות רבי רפאל אלימלך מזיכלין קאליש, לנישואי בתו עם החתן הרה"צ רבי הלל מסטערציוו. קאליש, תרצ"ג.

מחיר פתיחה:

800

פריט 157:
חידושים בכתב ידו של רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין אב"ד זאקופנה. [זאקופנה, תרפ"ד].
חידושים בכתב ידו של רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין אב"ד זאקופנה. [זאקופנה, תרפ"ד]. חידושים בכתב ידו של רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין אב"ד זאקופנה. [זאקופנה, תרפ"ד].

מחיר פתיחה:

250

פריט 158:
מכתב גבאי הרה"ק רבי חיים מאטיניא
מכתב גבאי הרה"ק רבי חיים מאטיניא מכתב החסיד רבי מענדל וועלצער, גבאי הרה"ק רבי חיים מאטיניא על מעות צדקה. סטינסלאב, תר"צ. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 159:
הזמנות נישואין קדומות משושלת בית קראטי שכיהנה למעלה ממאה וארבעים שנה
הזמנות נישואין קדומות משושלת בית קראטי שכיהנה למעלה ממאה וארבעים שנה שלוש הזמנות לנישואי צאצאי צדיקי בית שושלת בלתי ידועה בית 'קראטי' בפודוליה, מגזע הצדיק הקדוש רבי אהרן משה ברווערמאן תלמיד הרה"ק מקאריץ.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 160:
מסמך נדבת ספר תורה לקלויז סאדיגורה בעיר שדה לבן
מסמך נדבת ספר תורה לקלויז סאדיגורה בעיר שדה לבן מסמך נדיר בו נכתב ונחתם על תנאי נדבת ספר תורה לקלויז הגדול של חסידי סאדאגורע [סדיגורה] בעיר שדה לבן. שבט תרע"ב. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 161:
[3] מכתבים מאת רבי יצחק מאיר מארילוס. בקאו ובוקרשט, אמצע המאה ה-20.
[3] מכתבים מאת רבי יצחק מאיר מארילוס. בקאו ובוקרשט, אמצע המאה ה-20. [3] מכתבים מאת רבי יצחק מאיר מארילוס. בקאו ובוקרשט, אמצע המאה ה-20.

מחיר פתיחה:

600

פריט 162:
כתב יד במסכת חולין, מהרה"ק רבי אליהו בצלאל מטעטש בן הייטב לב מסיגעט
כתב יד במסכת חולין, מהרה"ק רבי אליהו בצלאל מטעטש בן הייטב לב מסיגעט עמודי חידושי תורה והלכה בסוגיות מסכת חולין, בכתב יד הרה"ק רבי אליהו בצלאל טייטלבוים מטעטש, בהרה"ק מרן הייטב לב מסיגעט. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 163:
'שיזכה לשבוע רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו' מכתב ברכות מיוחד בכתב יד הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא עם נישואי בנו הרה"ק רבי יוחנן
'שיזכה לשבוע רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו' מכתב ברכות מיוחד בכתב יד הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא עם נישואי בנו הרה"ק רבי יוחנן 'שיזכה לשבוע רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו' מכתב ברכות מיוחד בכתב יד הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא אל הרב הגאון רבי אברהם לייב זילבערמאן אב"ד צפת, ובו ברכות מאליפות בתשובה למכתב מזל טוב לרגל נישואי הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא בנו יחידו של הרה"ק רבי דוד. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 164:
פסקי דין של הגה"צ רבי בנימין מנדלזון מימי כהונתו בכפר עטה
פסקי דין של הגה"צ רבי בנימין מנדלזון מימי כהונתו בכפר עטה שני כתבי פסק בית דין ובוררויות שערך הגה"צ המפורסם רבי בנימין מנדלזון רבה הנודע של מושב קוממיות, בימי כהונתו בכפר אתא, לימים קרית אתא אשר כונתה בשעתו גם 'כפר עטה'. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 165:
תמונת רבי עקיבא איגר, ברסלאו, [המחצית השנייה של המאה ה-19].
תמונת רבי עקיבא איגר, ברסלאו, [המחצית השנייה של המאה ה-19]. תמונת רבי עקיבא איגר, ברסלאו, [המחצית השנייה של המאה ה-19].

מחיר פתיחה:

100