English

תפארת - 42 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
חסד לאברהם. מראשוני ספרי דפוס שפירא בסלאוויטא. תקנ"ד.
חסד לאברהם. מראשוני ספרי דפוס שפירא בסלאוויטא. תקנ"ד. חסד לאברהם לרבינו אברהם אזולאי. מהספרים הראשונים בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקנ"ד [1794]

מחיר פתיחה:

1000

פריט 2:
ב' חלקים מהזוהר הקדוש. סלאוויטא תקע"ה.
ב' חלקים מהזוהר הקדוש. סלאוויטא תקע"ה. ב' חלקים מתוך זהר הקדוש, דפוס הרה"ק רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקע"ה.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 3:
טור חושן המשפט, [כרך ד, חלק ב]. דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ז [1817].
טור חושן המשפט, [כרך ד, חלק ב]. דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ז [1817]. טור חושן המשפט, [כרך ד, חלק ב]. דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ז [1817].

מחיר פתיחה:

300

פריט 4:
סט עין יעקב, ג' כרכים, סלאוויטא, תקע"ז-תקע"ח
סט עין יעקב, ג' כרכים, סלאוויטא, תקע"ז-תקע"ח סט ספרי עין יעקב שהודפסו בבית הדפוס החשוב והמיוחס של רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקע"ז ותקע"ח.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 5:
חומש במדבר, סלאוויטא תקפ"ד.
חומש במדבר, סלאוויטא תקפ"ד. חומש במדבר עם פירוש רש"י ואור החיים, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 6:
חומש דברים. עם פירוש רש"י ואור החיים. סלאוויטא, תקפ"ד
חומש דברים. עם פירוש רש"י ואור החיים. סלאוויטא, תקפ"ד חומש דברים עם פירוש רש"י ואור החיים, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 7:
ספר קבלה: עבודת הקודש. סלאוויטא, תקפ"ז
ספר קבלה: עבודת הקודש. סלאוויטא, תקפ"ז ספר עבודת הקודש, עניני עבודת ה' וקבלה. רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם ברבי משה שפירא בסלאוויטא, תקפ"ז.

מחיר פתיחה:

800

פריט 8:
תקון ליל שבועות והושענא רבה. סלאוויטא, תקפ"ז עותק נאה ביותר
תקון ליל שבועות והושענא רבה. סלאוויטא, תקפ"ז עותק נאה ביותר סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא דפוס רבי שמואל אברהם אבא שפירא בסלאוויטא, תקפ"ז - 1827. עותק מושלם ונאה. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 9:
סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה. למברג, תרט"ו 1855.
סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה. למברג, תרט"ו 1855. סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה. למברג, תרט"ו 1855.

מחיר פתיחה:

300

פריט 10:
גמרא מסכת שבת מדפוס סלאוויטא, תקצ"ו. עותק רבני. כרך מפואר!
גמרא מסכת שבת מדפוס סלאוויטא, תקצ"ו. עותק רבני. כרך מפואר! מהספרים האחרונים שנדפסו בסלאוויטא! מסכת שבת מן תלמוד בבלי דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בהרה"ק רבי משה בהרה"ק רבי פינחס מקאריץ. סלאוויטא, תקצ"ו. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 11:
קב הישר, מאת רבי צבי הירש קאיידנוור, עברי טייטש. "סלאוויטא", תרי"א [1851]. נדיר.
קב הישר, מאת רבי צבי הירש קאיידנוור, עברי טייטש. "סלאוויטא", תרי"א [1851]. נדיר. קב הישר, מאת רבי צבי הירש קאיידנוור, עברי טייטש. "סלאוויטא", תרי"א [1851]. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 12:
ספר הישר, מהדורת כיס נדירה! זיטאמיר תר"ט.
ספר הישר, מהדורת כיס נדירה! זיטאמיר תר"ט. ספר הישר על התורה - דפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ט - 1849.

מחיר פתיחה:

400

פריט 13:
סדר תפלות לשבתות השנה, זיטאמיר תר"ט, מתוך חומשי זיטאמיר
סדר תפלות לשבתות השנה, זיטאמיר תר"ט, מתוך חומשי זיטאמיר סדר תפילות לשבתות השנה כמנהג ספרד, בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"ט. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 14:
תהלים. דפוס שפירא זיטאמיר, תרי"ז. עותק שמור כחדש! נפלא!
תהלים. דפוס שפירא זיטאמיר, תרי"ז. עותק שמור כחדש! נפלא! ספר תהילים זיטאמיר עם מעמדות ויהי"ר לליל הושענה רבא עם פירוש רש"י והמצודות. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא השותפים הרב חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרי"ז -1857. 

מחיר פתיחה:

18000

פריט 15:
סידור תקוני שבת. דפוס שפירא בזיטאמיר, תר"ך.
סידור תקוני שבת. דפוס שפירא בזיטאמיר, תר"ך. סדר תקוני שבת ודרך החיים, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"ך - 1860. עותק נדיר, מהודר.

מחיר פתיחה:

18000

פריט 16:
מגיני ארץ, [א], זיטאמיר, תרכ"א 1861. העותק של רבי יוסף חן.
מגיני ארץ, [א], זיטאמיר, תרכ"א 1861. העותק של רבי יוסף חן. מגיני ארץ, [א], זיטאמיר, תרכ"א 1861. העותק של רבי יוסף חן.

מחיר פתיחה:

200

פריט 17:
ארבעה כרכי תלמוד ירושלמי דפוס משפחת שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר תר"כ - תרכ"ז.
ארבעה כרכי תלמוד ירושלמי דפוס משפחת שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר תר"כ - תרכ"ז. סט תלמוד ירושלמי, זיטאמיר, תר"ך-תרכ"ז 1860-1867. מהדורה יחידה של תלמוד ירושלמי בהוצאת זיטאמיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 18:
תקוני הזהר. זיטאמיר, תרכ"ג
תקוני הזהר. זיטאמיר, תרכ"ג תיקוני זוהר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, יצא לאור בזיטאמיר שנת תרכ"ג, על ידי השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, כתבנית מהדורת סלאוויטא תקצ"ו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 19:
לקוטי תורה להרה"ק אדמו"ר הזקן, על ויקרא ובמדבר. זיטאמיר, תר"ח.
לקוטי תורה להרה"ק אדמו"ר הזקן, על ויקרא ובמדבר. זיטאמיר, תר"ח. ליקוטי תורה, מאמרי אדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך. כרך הכולל חומשים ויקרא ובמדבר. הודפס בבית הדפוס של השותפים האחים רבי חנינא, רבי ארי' לייב ורבי יהושע העשיל נכדי הרב מסלאוויטא, בעיר זיטאמיר. שנת תר"ח, 1848. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 20:
ביאורי הזוהר, קאפוסט תקע"ו. מהדורה ראשונה.
ביאורי הזוהר, קאפוסט תקע"ו. מהדורה ראשונה. ביאורי הזהר, להרה"ק אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך. נדפס בקאפוסט בשנת תקע"ו - 1816, דפוס רבי ישראל יפה מחשובי חסידי ותלמידי אדמו"ר הזקן. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 21:
דפוס ראשון של קונטרס פרוש המלות על סידור אדמו"ר הזקן.
דפוס ראשון של קונטרס פרוש המלות על סידור אדמו"ר הזקן. קונטרס פירוש המלות' הנקרא 'מהדורא בתרא' על סידור אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, דפוס, ווארשא תרכ"ז [1867]. דפוס ראשון

מחיר פתיחה:

500

פריט 22:
דא"ח בכתי"ק רבי משה מאולע צעיר בניו של הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא
דא"ח בכתי"ק רבי משה מאולע צעיר בניו של הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא מאמר דא"ח בעצם כתב יד רבי משה מאולע בנו הצעיר של הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא ושולחן ערוך, שכתב רבים ממאמריו.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 23:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בברכות מרובות עם תוספת בכתב יד קדשו
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בברכות מרובות עם תוספת בכתב יד קדשו 'לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות' המכתב נשלח לגאון רבי שלמה נח קרול. רב מושב חמד ומגדולי הפעילים למען החינוך התורתי בארץ הקודש. לקראת שנת תשכ"ט. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 24:
דולר מהרבי מליובאוויטש, שניתן מידיו הק' במוצאי שבת תרומה, תשמ"ח [1988].
דולר מהרבי מליובאוויטש, שניתן מידיו הק' במוצאי שבת תרומה, תשמ"ח [1988]. דולר מהרבי מליובאוויטש, שניתן מידיו הק' במוצאי שבת תרומה, תשמ"ח [1988].

מחיר פתיחה:

300

פריט 25:
שו"ת הרי"מ, גור. סגולה לעצירת המגפה ולבריאות איתנה. יוזעפוף תרכ"ז.
שו"ת הרי"מ, גור. סגולה לעצירת המגפה ולבריאות איתנה. יוזעפוף תרכ"ז. סגולה לעצירת המגפה! שו"ת הרי"מ להגה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור בשנה הראשונה שאחר פטירתו.

מחיר פתיחה:

200

פריט 26:
מכתב ברכות מיוחד מהרה"ק האמרי אמת מגור
מכתב ברכות מיוחד מהרה"ק האמרי אמת מגור 'מברך אתך ואת ביתך ואת יוצאי חלציך בגמר חתימה טובה ושנה טובה'. מכתב ברכות מיוחד מהרה"ק ציס"ע האמרי אמת מגור לנכדו, על גבי מכתב חתנו הרב הצדיק רבי יצחק מאיר אלטר ששלח לבנו.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 27:
איגרת ברכות היסטורית וחשובה ביותר מהרה"ק הבית ישראל מגור
איגרת ברכות היסטורית וחשובה ביותר מהרה"ק הבית ישראל מגור היסטורי! מכתב ברכות חשוב ביותר, בו מבשר הרה"ק הבית ישראל על מעברו לבית המדרש המיתולוגי ברחוב רלב"ח ומאציל ברכות לרפואה שלמה, להצלחה בכל העניינים ולתשובה שלמה ובשורות טובות.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 28:
אוד מוצל מאש: שער הגמול להרמב"ן, עותק הגה"צ רבי מנחם ציון אלטר נכד הרה"ק האמרי אמת מגור
אוד מוצל מאש: שער הגמול להרמב"ן, עותק הגה"צ רבי מנחם ציון אלטר נכד הרה"ק האמרי אמת מגור שער הגמול להרמב"ן ז"ל - רבינו משה בן נחמן. דפוס ווארשא ת"ר - 1840. עותק יחיד שניצל מהחורבן באירופה ועליו חתימת יד הרה"צ ר' מנחם ציון אלטער מבחירי נכדי מרן הרה"ק האמרי אמת מגור. משרידי ספרי משפחת אלטר שנספו בשואה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 29:
'ידידו ואוהבו כל הימים' איגרת ברכות מהרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק
'ידידו ואוהבו כל הימים' איגרת ברכות מהרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק 'מברכו בשפע ברכה והצלחה לטובה בכ"ע מתוך נחת והרחבת הדעת ובריאות השלימות פסח כשר ושמח'.

מחיר פתיחה:

800

פריט 30:
גביע כסף טהור שהוצק ממטבע שמירות שנתנו זקני צדיקי עליון בדור האחרון
גביע כסף טהור שהוצק ממטבע שמירות שנתנו זקני צדיקי עליון בדור האחרון כוס לשמירה מעולה, נדיר ומפואר! ניצוק ממ"ד מטבעות כסף טהור שניתנו מזקני צדיקי הדור האחרון ובראשם, מרן הרה"ק רבינו מסאטמאר, רבותינו הק' מפשעווארסק והגה"ק מרא דארעא דישראל רבי משה אריה פריינד. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 31:
'צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם' טלית גדול של הרה"ק מטאהש. קדוש ונדיר!
'צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם' טלית גדול של הרה"ק מטאהש. קדוש ונדיר! תשמיש קדושה, מחד משרפי מעלה, מצדיקי הדורות האחרונים ! הטלית גדול של הרה"ק קדוש יאמר לו המכונה בהערצה 'הרבי מטאהש' זכותו תגן עלינו.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 32:
הסידור שבו ערך הרה"ק מטאהש את עבודת התפילה, עם הזכרות שמות ושיירי דמעות עיניו הטהורות
הסידור שבו ערך הרה"ק מטאהש את עבודת התפילה, עם הזכרות שמות ושיירי דמעות עיניו הטהורות הסידור שבו ערך עמוד צלותהון דישראל הרבי הצדיק מטאהש את עבודתו הטמירה והטהורה במשך שנים רבות, עם פיסת קלף ועליו כתובות בדיו שמות הקדושים הוי"ה ואדנ"י בצורתם, שעמה פעל פעולותיו ועבודתו אין לשער. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 33:
משנת דרבי עקיבא, מאת הגאון רבי עקיבא איגר. פירדא, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה.
משנת דרבי עקיבא, מאת הגאון רבי עקיבא איגר. פירדא, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה. משנת דרבי עקיבא, מאת הגאון רבי עקיבא איגר. פירדא, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 34:
עותק מיוחס: למשפחת הגאונים לבית אייגר. מחצית השקל, [ב]. וינה, תקע"ז [1817]. 
עותק מיוחס: למשפחת הגאונים לבית אייגר. מחצית השקל, [ב]. וינה, תקע"ז [1817].  עותק מיוחס: למשפחת הגאונים לבית אייגר. מחצית השקל, [ב]. וינה, תקע"ז [1817]. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 35:
רוממות אל, פירוש ספר תהלים מאת האלשיך הקדוש. אמשטרדם, תנ"ה [1695], עם חתימת רבי יעקב...
רוממות אל, פירוש ספר תהלים מאת האלשיך הקדוש. אמשטרדם, תנ"ה [1695], עם חתימת רבי יעקב... רוממות אל, פירוש ספר תהלים מאת האלשיך הקדוש. אמשטרדם, תנ"ה [1695], עם חתימת רבי יעקב שמש, מורו ורבו של החתם סופר. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 36:
מכתבי היד הראשונים של מרנא ורבנא החתם סופר
מכתבי היד הראשונים של מרנא ורבנא החתם סופר כתב יד מוקדם ביותר של מרנא החתם סופר שכתב בקדשו בגיל 23 שנה, בהיותו ריש מתיבתא בעיר פרוסטיץ, אצל רבו הגה"ק רבי נתן אדלר 'הנשר הגדול'. 

מחיר פתיחה:

18000

פריט 37:
פרעשבורג. ערב מתן תורה תקפ"ג. שני עמודי תורה בעצם כתי"ק מרנא חתם סופר,
פרעשבורג. ערב מתן תורה תקפ"ג. שני עמודי תורה בעצם כתי"ק מרנא חתם סופר, חידושי תורה שכתב מאורם של ישראל מרנא החתם סופר בערב חג שבועות - זמן מתן תורתנו בשנת תקפ"ג.

מחיר פתיחה:

20000

פריט 38:
דרוש לשבת הגדול בדברי אגדה בכתב יד גאון ישראל בעל מהר"ם שיק
דרוש לשבת הגדול בדברי אגדה בכתב יד גאון ישראל בעל מהר"ם שיק דרוש גדול וחשוב לשבת הגדול בדברי אגדה בכתב יד גאון ישראל בעל מהר"ם שיק כולל שני מאמרים ארוכים. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 39:
דף חידושי סוגיות בהלכה בכי"ק מרן הגאון המהר"ם שיק
דף חידושי סוגיות בהלכה בכי"ק מרן הגאון המהר"ם שיק שני עמודים מלאים וגדושים בחידושי מרנא החת"ם סופר בכתב יד קודש תלמידו הגדול הגה''ק רבי משה מרן המהר''ם שיק,  

מחיר פתיחה:

1500

פריט 40:
איגרת בהנהגת הקהילה ובהלכה מהגורן דוד למהר"ם שיק - גאוני ופוסקי אונגרין - בפולמוס נגד קהילת הסטטוס-קוו
איגרת בהנהגת הקהילה ובהלכה מהגורן דוד למהר"ם שיק - גאוני ופוסקי אונגרין - בפולמוס נגד קהילת הסטטוס-קוו איגרת מופלאה בהנהגת הקהילות ושאלות בהלכה מהגאון האדיר הגורן דוד - רבי אהרן דוד דייטש ששלחה לגאון האדיר המהר"ם שיק [יארמוט, תרל"ב].

מחיר פתיחה:

500

פריט 41:
ברוך טעם דפו"ר. עותק תלמיד מרנא הכתב סופר
ברוך טעם דפו"ר. עותק תלמיד מרנא הכתב סופר ספר ברוך טעם. מהגאון העצום רבי ברוך פרנקיל תאומים. מהדורה ראשונה. לבוב תר"א - 1841. עותק הגאון הנפלא רבי פנחס שטיין, מחשובי גדולי תלמידי מרן הכתב סופר מפרשבורג, מחשובי המורים והמשיבים בדורו.

מחיר פתיחה:

400

פריט 42:
מסכת ברכות. לעמבערג, תר"כ. עותק נשיא כולל גאליציה רבי יצחק ליב סופר
מסכת ברכות. לעמבערג, תר"כ. עותק נשיא כולל גאליציה רבי יצחק ליב סופר מסכת ברכות, עם כל המפרשים כפי שנדפס מקודם בסלאוויטא ובווילנא, לעמבערג תר"כ - 1860. עותק חתום מהגאון המפואר רבי יצחק ליב סופר בן מרן הכתב סופר 'נשיא' כולל גאליציע ומגדולי חכמי הונגריה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 43:
עותק הגאון הקדוש מבערגסאז רבי שלמה סופר בעל 'חוט המשולש'
עותק הגאון הקדוש מבערגסאז רבי שלמה סופר בעל 'חוט המשולש' ספר אהל יצחק על שחיטות ובדיקות, לרבי יצחק ברבי אליעזר מארץ הגר. מהדורת ווארשא תרכ"ט, 1869. עותק הגאון הצדיק רבי שלמה סופר נכד מרנא חתם סופר ורבה של בערגסאז. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 44:
שו"ת חתם סופר יורה דעה. מהדורה ראשונה, וויען תרנ"ז. עותק הבנין דוד מאוהעל - הגהות בכי"ק
שו"ת חתם סופר יורה דעה. מהדורה ראשונה, וויען תרנ"ז. עותק הבנין דוד מאוהעל - הגהות בכי"ק מהדורה ראשונה של שו"ת חתם סופר יורה דעה. וויען תרנ"ז.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 45:
חידושי חתם סופר, על מסכת ראש השנה דף כב, בכתב יד תלמידו. [פרשבורג], ראשית המאה...
חידושי חתם סופר, על מסכת ראש השנה דף כב, בכתב יד תלמידו. [פרשבורג], ראשית המאה... חידושי חתם סופר, על מסכת ראש השנה דף כב, בכתב יד תלמידו. [פרשבורג], ראשית המאה ה-19.

מחיר פתיחה:

500

פריט 46:
חידושי חתם סופר, על פרק ג' ממסכת חולין, בכתב יד תלמיד, בחיי החתם סופר, 18 דף
חידושי חתם סופר, על פרק ג' ממסכת חולין, בכתב יד תלמיד, בחיי החתם סופר, 18 דף חידושי חתם סופר, על פרק ג' ממסכת חולין, בכתב יד תלמיד, בחיי החתם סופר. [פרשבורג], תקצ"ג [1833].

מחיר פתיחה:

3000

פריט 47:
חידושי חתם סופר, על מסכת חולין דף נח-נט, בכתב יד תלמיד שהועתקו בחייו. [פרשבורג], תקצ"ב...
חידושי חתם סופר, על מסכת חולין דף נח-נט, בכתב יד תלמיד שהועתקו בחייו. [פרשבורג], תקצ"ב... חידושי חתם סופר, על מסכת חולין דף נח-נט, בכתב יד תלמיד שהועתקו בחייו. [פרשבורג], תקצ"ב [1831].

מחיר פתיחה:

800

פריט 48:
עותק הגה"ק הלב העברי
עותק הגה"ק הלב העברי ספר נתיבות השלום. מהדורה ראשונה, סוואלק, תרי"ח. עותק בחתימת יד הגה"ק רבי עקיבה יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי'. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 49:
עותק הגה"ק מנייטרא רבי שלו' משה אונגאר והגאון רבי יוסף מייא. שו"ת הרשב"א. ווין, תקע"ב
עותק הגה"ק מנייטרא רבי שלו' משה אונגאר והגאון רבי יוסף מייא. שו"ת הרשב"א. ווין, תקע"ב שאלות ותשובות שחיבר הרב המאור הגדול רבי שמואל בן אדרת - הרשב"א, דפוס אנטאן שמיד, ווין תקע"ב.

מחיר פתיחה:

150

פריט 50:
מכתב מאת רבי יצחק צבי סופר אב"ד טעמעשוואר אל רבי צדוק קרויס, בבקשה לסייע לקרובו...
מכתב מאת רבי יצחק צבי סופר אב"ד טעמעשוואר אל רבי צדוק קרויס, בבקשה לסייע לקרובו... מכתב מאת רבי יצחק צבי סופר אב"ד טעמעשוואר אל רבי צדוק קרויס, בבקשה לסייע לקרובו הנמצא בחוסר כל בירושלים. טעמעשוואר, תרצ"ו [1936].

מחיר פתיחה:

300