English

פריט 1:

חסד לאברהם. מראשוני ספרי דפוס שפירא בסלאוויטא. תקנ"ד.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חסד לאברהם לרבינו אברהם אזולאי. מהספרים הראשונים בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקנ"ד [1794]

חסד לאברהם, ספרו של הגה"ק רבי אברהם אזולאי בקבלה, כולל גם 'בריכת אברהם' וביאור מאמרי חז"ל על פי חכמת הנסתר לרבי חיים ויטאל. סלאוויטא, תקנ"ד – 1794.
מהספרים הראשונים שהדפיס הרה"ק רבי משה שפירא בסלאוויטא, ואשר שמו לא נדפס בדף השער כלל כי אם מעבר לדף, בהסכמת קדשו של מחותנו הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטאווקא אב"ד העיר סלאוויטא, המזכיר את רבינו הרה"ק רבי פינחס מקאריץ: מחותני הרבני המופלג בנן של קדושים בוצינא קדישא רבי פנחס'. מקובל מפי ספרים וסופרים, כי באותן שנים טרם הושג הרישיון לבית הדפוס.
ניר עבה ואיכותי ביותר. גיליונות רחבים. שרטוטים קבליים חשובים. חתימות בעלים 'מו"ה אלי' לעמבערגער'[?] בדף הפורזאץ ובדף האחרון.
[6], פז, א-לד, [1] דף. 21 ס"מ. נקבי עש מפוזרים.
דפים ב'-ג', אגודים שלא במקומם. קרע קל בראשי הדפים ז-ח עם פגיעה בכותרות. קרעי בלאי נוספים ללא פגיעה בטקסט. כריכה ישנה לא מקורית. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 21 CM