English

פריט 11:

קב הישר, מאת רבי צבי הירש קאיידנוור, עברי טייטש. "סלאוויטא", תרי"א [1851]. נדיר.

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קב הישר, מאת רבי צבי הירש קאיידנוור, עברי טייטש. "סלאוויטא", תרי"א [1851]. נדיר.

ספר קב הישר, א [-ב], ק"ב פרקים, בלשון אשכנז בכתב עברי טייטש. מאת רבי צבי הירש ב"ר אהרן שמואל קידנובר. בדף השער נרשם "בסלאוויטא" [למברג או זולקאווא], תרי"א [1851]. נדירה.

[84] דף, הקדמה הושמטה. רישומים בדף הפורזץ בלעז, חתימות בעלים "יקתואל יצחק פאסטערנאק אין סאקאלוב". מהדורה נדירה, ללא פרטי המדפיס ועם מקום דפוס מזוייף, שאינה מופיעה בביבליוגרפיה של הספר העברי ולא בקטלוג הספריה הלאומית.

כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, בלאי בפינות מעט דפים, מצב טוב.

מידות: 23 CM