English

פריט 12:

ספר הישר, מהדורת כיס נדירה! זיטאמיר תר"ט.

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הישר על התורה – דפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ט – 1849.


מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית. לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ואינה בספריה הלאומית.
ספר הישר והוא כול כמה ספורים ומדרשי חז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים בלשון צח וערב..
בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, בשנת תר"ט. 

קלז דף. בלוי למדי. נקבי עש. כמה דפים שוקמו ומולאו בניר עם פגמים ניכרים בטקסט. הדפים: ה', יב', קכו, קלב ומעט מאוד חיסרון בדף קלב. ללא כריכה. מצב בינוני – טוב.

מידות: 17.5 CM