English

פריט 15:

סידור תקוני שבת. דפוס שפירא בזיטאמיר, תר"ך.

מחיר פתיחה: $18,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר תקוני שבת ודרך החיים, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"ך – 1860. עותק נדיר, מהודר.

סידור זיטאמיר, תקוני שבת עם דרך החיים כמנהג ספרד, חלק ראשון וחלק שני, נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י, והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא. בזיטאמיר בשנת תר"ך – 1860. 

הספר כולל את אסיפת ביאורין דברי חכמים ראשונים ואחרונים מעניני תשובה, תפלה וצדקה וענייני שבת אשר אסף וליקט הרה"ק רבי משה מזאלשין ודרך החיים לגאון הגדול כקשת מוה' יעקב אב"ד ליסא בעמח"ס חוות דעת ונתיבות המשפט. 

ב' דפי שער לחלק הראשון, דף שער מיוחד לחלק השני. דף השער הראשון באותיות אדומות. 

חותם בעלות 'יעקב נפתלי ווינבערג' (עלה מפולין לירושלים ונפטר בה בשנת תרצ"א). הסידור ראוי לתפילה, בלא דפים מקורעים וללא חסרונות. 

[2] שמב, דף. שיקום אמנותי מיוחד בדפי השער ובעוד דפים בתחילה וסוף, כולל שיקום חורי תעלות עש. כתמי זמן וכתמי שימוש רבים. באחד הדפים חסרות תיבות אחדות בשוליים גם אחר השיקום. כריכת עור מפוארת. מצב טוב מאוד.

מידות: 22 CM