English

פריט 16:

מגיני ארץ, [א], זיטאמיר, תרכ"א 1861. העותק של רבי יוסף חן.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מגיני ארץ, [א], זיטאמיר, תרכ"א 1861. העותק של רבי יוסף חן.

ספר מגיני ארץ, [א], על שולחן ערוך אורח חיים [סי' א-תכח, עם הפנים]. בתוספת הגהות קרבן נתנאל ודגול מרבבה , ועם חידושי רבי חיים צאנזר מבראדי. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא,   זיטאמיר, תרכ"א 1861.

[2], רכב, צד-קעט דף. בסוף הכרך הודפסו 'פרי מגדים' ו'מחצית השקל'. עם חתימת בעלים "דוד אלימלך מייזנער" וחותמות "הרב יוסף חן שו"ב ראשי בנתניה".

רבי יוסף ב"ר דוד חן (תרנ"ו-תשכ"ה, 1896-1964) – מזקני חסידי חב"ד. היה תלמיד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בשנים תרס"ד-תרע"ג. במשך שנים רבות כיהן במסירות נפש כשוחט ובודק בעיר חרקוב, תחת השלטון הסובייטי. בשנת תרצ"ו (1936) הצליח לצאת מברית המועצות ולעלות לארץ ישראל, התגורר במושב כפר יחזקאל שבעמק יזרעאל, שם שימש כשוחט ובודק, ובהנחיית הרב הראשי הרב יצחק אייזיק הרצוג, כיהן בפועל כרב אזורי וסידר חופה וקידושין. בשנת תש"ו עבר לנתניה, שם כיהן כשו"ב ראשי ופעל לבסס את קהילת חב"ד בעיר. 

כריכת חצי עור פגומה, מנותקת ומפורקת, שדרה פגומה – מקבץ דפים ראשונים מנותק ודפים בסוף מנותקים חלקית ומחוברים באמצעות דף קרוע, כתמים, חורי עש, הדבקות, מצב בינוני.

מידות: 37 CM