English

פריט 18:

תקוני הזהר. זיטאמיר, תרכ"ג

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תיקוני זוהר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, יצא לאור בזיטאמיר שנת תרכ"ג, על ידי השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, כתבנית מהדורת סלאוויטא תקצ"ו. 


מהדורה זו כוללת את ההסכמה החשובה של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל. 

רישום בעלות 'נחום זאב גאלדריי מווארשא בירושלים'. 

[2] קפב דף. כתמי מים נרחבים. סימני עש ופגיעות. בלאי. פטריה בעיקר בחלק האחורי. כריכת עור חדשה מהודרת. מצב טוב. 

מידות: 21.5 CM