English

פריט 19:

לקוטי תורה להרה"ק אדמו"ר הזקן, על ויקרא ובמדבר. זיטאמיר, תר"ח.

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ליקוטי תורה, מאמרי אדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך. כרך הכולל חומשים ויקרא ובמדבר. הודפס בבית הדפוס של השותפים האחים רבי חנינא, רבי ארי' לייב ורבי יהושע העשיל נכדי הרב מסלאוויטא, בעיר זיטאמיר. שנת תר"ח, 1848. 

ספה"ק ליקוטי תורה והוא מאמרי אדמו"ר הזקן על חומשי ויקרא במדבר דברים (וכן על פרשיות בשלח ופקודי, ועל שיה"ש וכן מועדים) לפנינו הכרך הראשון ויקרא במדבר, כן קיימים מאמרים על פרשיות בשלח ופקודי מחומש שמות.

ספה"ק ליקוטי תורה הינו המשך לספר תורה אור (המכיל את מאמרי אדמוה"ז על חומשי בראשית ושמות). אלא שבליקוטי תורה הדפיס הצמח צדק (אשר ליקט את המאמרים והכינס לדפוס) את הערותיו בעקבות הפצרותיהם של זקני החסידים.

[1] א-ח, א-נ, [1] א-צו דף. כתמי מים נרחבים. דפים איכותיים, כהים. כריכה מאוחרת שלמה. מצב טוב. 


מידות: 30 CM