English

פריט 2:

ב' חלקים מהזוהר הקדוש. סלאוויטא תקע"ה.

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ב' חלקים מתוך זהר הקדוש, דפוס הרה"ק רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקע"ה.

מהתנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא ותוספתא ומראה מקום מפסוקי תנ"ך ודרך אמת מהאר"י ז"ל ואמרי בינה מהר"ם קורדואירו…

דפוס הרב וכו' מוהר"ר משה שפירא מסלאוויטא, שנדפסו בשנת תקע"ה והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.

מהדורה זאת מיוחסת וחשובה ביותר בקרב צדיקי החסידות, חסידים בני בינה ואנשי מעלה, בהיותה מהדורה שנדפסה עוד בידי הרה"ק רבי משה שפירא, מייסד בית הדפוס ובנו יקירו של האי קדישא עילאה רבי פינחס מקאריץ.

חלק ב': שמות: רסט, [3] דף. נקבי עש. נזקים בטקסט בפרשת תרומה. שרטוטים ורישומים קבליים. דף השער בדיו אדומה. רישומי בעלות והערות קבליות בעיפרון. חתימת בעלות 'שלמה אהרן היילפרין' הרב טוביה האכוואלד טרייסט [בנו היה הרב אברהם הוכוולד מרבני אירופה בדור שעבר]. כריכה מפוארת חדשה.

חלק ג': ויקרא במדבר דברים. קטו, קיז-רמ, דף, 19 ס"מ. דף השער משוקם קלות באמנות. הערה קבלית בכתב יד עתיק. כתמים. חותמות. נקבי עש משוקמים. ניר ירקרק. בלאי. שיקום, חסר שער ויקרא. כריכה מפוארת חדשה.

מצב כללי טוב-טוב מאוד. 

מידות: 19 CM