English

פריט 20:

ביאורי הזוהר, קאפוסט תקע"ו. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ביאורי הזהר, להרה"ק אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא והשולחן ערוך. נדפס בקאפוסט בשנת תקע"ו – 1816, דפוס רבי ישראל יפה מחשובי חסידי ותלמידי אדמו"ר הזקן. מהדורה ראשונה. 

את החיבור כתב מפיו בנו הרה"ק הרבי אדמו"ר האמצעי הכותב: .ורובם ככולם מכתבי קודש הנ"ל היו לפני כ"ק אדמו"ר נ"ע ומאד ישרו בעיניו": "…אשר שמענו מפי רוח קדשו ז"ל בכל ליל שבת ושבת, פירושים וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא דף אחד זה כמה שנים, ואשר נראה בעליל לכל עיני ישראל אשר רוה"ק הופיע עליו בהגלות נגלות אורו בסתרי סודות ורזין דאורייתא, ובפרט בביאורו בפי' המאמרים מכוונים לאמיתתן ממש. וכאשר שמעתי מפי קדשו ז"ל, לא פעם ושתים, שכל ימיו עשה קבע ללמוד הזה"ק בשבת דוקא… ואמר על עצמו שאין רגילותו ללמוד בכל שבת, רק דף אחד או ב', אבל בעיון והעמקה גדולה וביגיעה רבה בדקדוק הלשון בכל מלה, שיהי' מכוון ע"פ אמיתי' חכמת הקבלה.

[2] א-קלט, א-נז, [2] כולל לוח התיקון. חלק מההקדמה כרוך בסוף העותק, במקור. נקבי עש. כריכה מקורית עם מעט פגיעות, כולל פגיעת מעיכה בכריכה אחורית. מצב טוב – טוב מאוד.