English

פריט 21:

דפוס ראשון של קונטרס פרוש המלות על סידור אדמו"ר הזקן.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס פירוש המלות' הנקרא 'מהדורא בתרא' על סידור אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, דפוס, ווארשא תרכ"ז [1867]. דפוס ראשון

עותק לא מצוי. שני דפי שער ושוליים רחבים. סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 474.


על פי' המילות שבסידור של הרב האי גאון אלקי אדמו"ר בוצינא דנהורא קדישא נזר ישראל ותפארתו אספקלרי' המאירה קדוש ה' מכובד מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ אשר הובאו בכתובי' ע"י בנו מאורן של ישראל אדמו"ר חסידא קדישא נר ישראל ע"ה פ"ה אספקלרי' המאירה מרנא ורבנא דובער נבג"מ.

[2] קיד דף. מעט דפים מנותקים. כתמים. כריכה מנותקת בחלקה הקדמי. פגועה. מצב טוב. 


מידות: 25 CM