English

פריט 22:

דא"ח בכתי"ק רבי משה מאולע צעיר בניו של הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מאמר דא"ח בעצם כתב יד רבי משה מאולע בנו הצעיר של הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא ושולחן ערוך, שכתב רבים ממאמריו.

דא"ח מאת רבי משה בן הרה"ק האדמו"ר הזקן בעל התניא, בביאור מושגי יסוד במאמרי הסידור לאביו רבינו אדמו"ר הזקן. תוכן דומה, הודפס עם שינויים בקונטרס פירוש המלות מאת אחיו הרה"ק רבי דובער, אדמו"ר האמצעי.

הגה"צ רבי משה אב"ד אולע, [נולד בתקמ"ג לערך]בנו הצעיר של הרב הקדוש אדמו"ר הזקן בנו השלישי והצעיר של האדמו"ר הזקן בעל התניא, נולד בסביבות שנת תקמ"ג. בשנים תקס"ב-תקס"ח נהג לחזור על דברי החסידות של אביו. חלק ממאמרי אדמו"ר הזקן ב"תורה אור" וב"לקוטי תורה", הם "הנחות" של הרב משה. לימים יצאו לאור מאמרי האדמו"ר הזקן מתוך 'הנחות' בכתב ידו של רבי משה, בהגהת אדמו"ר ה"צמח צדק". כתב גם חידושים משל עצמו, ומכתביו ניכרים כישרונותיו הגאוניים. אביו, בעל התניא התבטא רבות אודות כשרונותיו העילויים וכוח זכרונו המופלא ומופלג. לימים, נפל בשבי צבא נפוליאון שפלש לרוסיה, הואשם בריגול ונידון למוות. ממאורעות טרגיים אלו סבל עד סוף ימיו. ראה מאמרו של הרב אליהו מטוסוב "כיצד חוקרים אישים בישראל, פרק ב: הרב משה בן רבינו הזקן" בספרו "עין תחת עין" (ניו יורק, תשע"ד).

[1] דף מאת רבי משה, בנו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי.
חורי עש בודדים בתחתית הדף, נתון במאגד עור מפואר עם טס מתכת מהודר, מצב טוב מאוד.

מידות: 9 x 16 CM

מידות: 9 x 16 CM