English

פריט 23:

איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בברכות מרובות עם תוספת בכתב יד קדשו

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות' המכתב נשלח לגאון רבי שלמה נח קרול. רב מושב חמד ומגדולי הפעילים למען החינוך התורתי בארץ הקודש. לקראת שנת תשכ"ט. 

בברכתו כותב הרבי שלום וברכה, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. 

הרבי מוסיף בעטו בכתב יד קדשו מכ' נתקבל. גם חתימת יד קדשו במלואה מתנוססת על גבי איגרת הקודש המלאה וגדושה בברכות.

[1] ניר מכתבים רשמי. כתמי זמן קלים. 

מצב טוב מאוד. 

מידות: 14 x 14 CM

מידות: 14 x 14 CM