English

פריט 24:

דולר מהרבי מליובאוויטש, שניתן מידיו הק' במוצאי שבת תרומה, תשמ"ח [1988].

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דולר מהרבי מליובאוויטש, שניתן מידיו הק' במוצאי שבת תרומה, תשמ"ח [1988].

שטר דולר אחד שהתקבל מידיו הק' של הרבי מליובאוויטש לתתו לצדקה או תמורתו. על גבי המעטפה בה נתון השטר כתב המקבל "ב"ה. קיבלתי מיד כ"ק אד"ש מוצש"ק תרומה, אור לג' אדר תשמח והקהל לאחר השיחה (לא אמר).".

[1] שטר דולר אחד. הונפק בשנת 1985. ללא סימני קיפול.