English

פריט 25:

שו"ת הרי"מ, גור. סגולה לעצירת המגפה ולבריאות איתנה. יוזעפוף תרכ"ז.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה לעצירת המגפה! שו"ת הרי"מ להגה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור בשנה הראשונה שאחר פטירתו.

עם הקדמה מאת נכדו מרנא הרה"ק השפת אמת מגור. בסוף הספר הודפס גם חידושים על מסכתות הש"ס. רישום בעלות בכתב יד.

רישומי בעלות מהעיר רעדם. כנראה ראדום. 'שייך לי הנגיד הגביר המופלג בתורה המפורסם לשם ולתהלה מו"ה אלימלך ב"ר ישראל …דורון דרשה להחתן המופלג בתו"י מו"ה אליעזר שאש…נכד להרב הגאון אב"ד וואבער..[?] והגליל בעהמח"ס דמשק אליעזר ב' חלקים. 

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר, ממשיך דרכו של החידושי הרי"מ מגור, הפציר בנכדו רבי אריה לייב, לימים הרה"ק בעל השפת אמת, כי ימהר להדפיס ספר שו"ת הרי"מ מזקנו רבי יצחק מאיר מגור, ובכך תיעצר המגיפה שהתחוללה בזמנם. וכך אכן קרה בדבר ה' ובזכות התורה. 

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור [תקנ"ט-תרכ"ו, 1799-1867] תלמידם של המגיד מקוז'ניץ, הרבי רבי בונים מפרשיסחא ורבי מנחם מנדל 'השרף' מקאצק. מייסד חסידות גור. מגאוני ישראל הנודעים, רבם של כל בני הגולה בימיו, אליו נהרו רבבות חסידים מכל רחבי פולין ומחוצה לה, דברי תורתו נלמדים ונהגים דורות ע"ג דורות בעיון והעמקה ודברי חסידות כגחלי אש.

[1] קנז דף. 
כתמים שונים. כריכה לא מקורית שלמה. מצב כללי טוב – טוב מאוד.

מידות: 35 CM