English

פריט 26:

מכתב ברכות מיוחד מהרה"ק האמרי אמת מגור

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'מברך אתך ואת ביתך ואת יוצאי חלציך בגמר חתימה טובה ושנה טובה'. מכתב ברכות מיוחד מהרה"ק ציס"ע האמרי אמת מגור לנכדו, על גבי מכתב חתנו הרב הצדיק רבי יצחק מאיר אלטר ששלח לבנו.

איגרת שנשלחה בכתב יד הרב הצדיק רבי יצחק מאיר אלטער מגור, חתן האמרי אמת ובן אחיו הרה"ק רבי משה בצלאל, שהיה קרוב מאוד לחותנו הרה"ק מגור, ששלח לארץ הקודש לבנו החסיד ר' שמעון נפתלי אלתר מגור – ירושלים, עם ברכות לשנה טובה, לפרנסה ולשמחה, ושתהיה שנת ישועה שלמה במהרה לכלל ישראל.

על המכתב הוסיף האמרי אמת שורות בעצם כתב יד קדשו, ובהן ברכות פיו לנכדיו וניניו, לבן אחיו הרה"צ ר' חיים אלעזר אלטר בן הרב מפאביניץ הרה"ק רבי מנחם מנדל אלתר, ולבן אחיו הרה"צ ר' אברהם מוטל אלתר בן הרה"ק ר' משה בצלאל וחותנו של הרה"ק הפני מנחם. האמרי אמת מוסיף 'כן אדרוש בשלום כל אנ"ש עם ברכת גמר חתימה טובה וכן לתלמידי הישיבה ומלמדיהם בגמר חתימה טובה וקשה עלי לכתוב בפרטיות לכל אחד ואחד. 

הוא חותם בחתימת ידו הטהורה. 

גם מעבר לדף, מוסיף האמרי אמת 4 שורות בעצם כתב ידו, דרישת שלומות למקורבו רבי אברהם פיש מנהל כולל פולין, ולריש מתיבתא רבי יעקב חנוך סנקביץ, הוא מעדכן כי קיבל את ארבעת האתרוגים שנשלחו והאחד הגיע ללא פיטם…

[11] שורות בסך הכל בעצם כתב יד האמרי אמת ובחתימתו. [10] שורות בכתב יד חתנו הצדיק. מודבק על גבי ניר קרטון. מחוזק בדבק ניר עם פגיעה קלה בטקסט תיבה אחת. מצב טוב – טוב מאוד.  

מידות: 25 x 20 CM

מידות: 25 x 20 CM