English

פריט 27:

איגרת ברכות היסטורית וחשובה ביותר מהרה"ק הבית ישראל מגור

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

היסטורי! מכתב ברכות חשוב ביותר, בו מבשר הרה"ק הבית ישראל על מעברו לבית המדרש המיתולוגי ברחוב רלב"ח ומאציל ברכות לרפואה שלמה, להצלחה בכל העניינים ולתשובה שלמה ובשורות טובות.

האיגרת נשלחה בסוף שנת תשי"ט, לפני מעבר הבית ישראל לביתו החדש ולבית מדרשו המיתולוגי ברחוב רלב"ח – לקראת ראש השנה שנת תש"כ.

לחסיד המופלג הרה"ג ר' אברהם בנימין זילברברג גאב"ד פיטסבורג, שהיה מקורבו הגדול ואיש בריתו ושלומו של הרה"ק רשכבה"ג הבית ישראל מגור. 

במכתב מתייחס הרבי בהרחבה למצב בריאותה של זוג' הרבנית ומאחל בברכות פיו בעצם כתב ידו הטהורה: ישלח לה במהרה הרפואה בשלימות, כי קשה כח הסבל עבורה וגם עבור המקורבים שלה ובראשם אתה שמטריד זאת אותך מאוד מה שאני מרגיש מרחוק והשי"ת יעזור במהרה דידן בישועה וברפואה שלמה. אתנו ת"ל החיים והשלום, כבר כתבתי לך שאחשוב קודם ר"ה להעתיק דירתי והשי"ת יעזור שיהי' להצלחה.

בהמשך כותב הרבי ומברך כפלי כפליים: בימי חודש הרחמים יפתח השי"ת לבנו לעבדו בלב שלם ויתעוררו רחמים על כל בני ישראל, א"ד [אלו דברי] ידידך הדוש"ת ע"ב כוח"ט בסשצ"ג [=הדורש שלום תורתך עם ברכת כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים] ומצפה לשמוע בשורות טובות.  

לקראת סיום המכתב כותב הרבי פרישת שלום וברכות לרוב גם לכל יוצאי חלציו של הרב מפיטסבורג ולחתניו הרבנים. 

הרה"ק הבית ישראל מגור [תרנ"ה-תשל"ז] בנו השלישי של הרה"ק רשכבה"ג האמרי אמת מגור. מגדולי צדיקי הדור ומנהיג רבבות אלפי ישראל בכל מקום שהוא. מאדירי משקמי, בוני ומכונני עולם התורה והחסידות אחר המלחמה העולמית. מצעירותו נחשב כחריף, קדוש ומרומם. אהוב במיוחד ע"י סבו הרה"ק השפת אמת מגור. נודע בהנהגתו החריפה והמרוממת, ששולבה עם חמלה ואהבת ישראל עצומים. סביבתו נשערה מאוד וביתו היה תל תלפיות להמוני בית ישראל בדורותיו. מצודתו הייתה פרוסה על פני כל העולם היהודי והשפעתו העצומה לדורות עולמים.

[1] איגרת אוויר. כולה בכתב יד קדשו ובחתימתו. סימני קיפול. קרעים קלים בסימני הקיפול. מצב טוב. 

מידות: 18 x 22.5 CM

מידות: 18 x 22.5 CM