English

פריט 28:

אוד מוצל מאש: שער הגמול להרמב"ן, עותק הגה"צ רבי מנחם ציון אלטר נכד הרה"ק האמרי אמת מגור

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שער הגמול להרמב"ן ז"ל – רבינו משה בן נחמן. דפוס ווארשא ת"ר – 1840. עותק יחיד שניצל מהחורבן באירופה ועליו חתימת יד הרה"צ ר' מנחם ציון אלטער מבחירי נכדי מרן הרה"ק האמרי אמת מגור. משרידי ספרי משפחת אלטר שנספו בשואה.


הרה"צ ר' מנחם ציון אלטער נולד בימי בין המצרים ושמו ניתן לו בידי זקנו שאהבו וקרבו כל הימים. הוא היה בן הרה"צ רבי יצחק בן האמרי אמת שנפטר על פני אביו והיה נודע במעשי החסד שעשה לאלפים עם הבאים להסתופף בצל קדושת אביו בעיירה גור בפולין. רבי מנחם ציון הוכר והוערך כאחד מאישי הסגולה, בן עליה מסולא שהגה בתורה ביגיעה כל ימיו ובענווה התהלך בין החסידים ודאג לכל מחסורם ברוחניות ובגשמיות. הוא גם הוכר כאחד היותר בקיאים בחכמת הנסתר בקרב משפחת האמרי אמת. הוא נספה בשואה עם זוג' בלא להשאיר אחריהם זש"ק. 

כתמי זמן ומים. מעט בלאי ונקבי עש קלים. כריכה מאוחרת שלמה ונאה. מצב טוב. 

מידות: 14.5 CM