English

פריט 29:

'ידידו ואוהבו כל הימים' איגרת ברכות מהרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'מברכו בשפע ברכה והצלחה לטובה בכ"ע מתוך נחת והרחבת הדעת ובריאות השלימות פסח כשר ושמח'.

מכתב ברכות גדוש ומלא, מאת הרה"ק רבי יעינקל'י מפשעווארסק – אנטווערפען, עם תוספת נדירה ומיוחדת בכתב יד וחתימת הרבי הקדוש בעצמו. 


האיגרת, על גבי ניר המכתבים הרשמי 'יעקב לייזער מפשעווארסק כעת באנטווערפען' נשלחה בחודש השמחה, חודש אדר תשמ"ב, לר' אליהו בוכהאלץ ובה מאשר הגבאי הקרוב ר' משולם זילבערמאן כי הפתקא והפדיון נפש הגיעו לנכון לידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ומברכו בשפע ברכה והצלחה לטובה בכ"ע מתוך נחת והרחבת הדעת ובריאות השלימות פסח כשר ושמח. 


על האיגרת הוסיף הרבי 'ידידו ואוהבו כל הימים יעקב לייזער מפשעווארסק'. 


[1] ניר מכתבים רשמי. בכתב יד הגבאי עם תוספת ידידות ואהבה בכתב יד הרבי ובחתימתו. מצב טוב מאוד. 

מידות: 12.5 x 21 CM

מידות: 12.5 x 21 CM