English

פריט 30:

גביע כסף טהור שהוצק ממטבע שמירות שנתנו זקני צדיקי עליון בדור האחרון

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כוס לשמירה מעולה, נדיר ומפואר! ניצוק ממ"ד מטבעות כסף טהור שניתנו מזקני צדיקי הדור האחרון ובראשם, מרן הרה"ק רבינו מסאטמאר, רבותינו הק' מפשעווארסק והגה"ק מרא דארעא דישראל רבי משה אריה פריינד. 

 

הגביע כלול גם מטבעות מהרה"ק מסקולען, והרה"ק ממאנטיוועדאו.

 

צדיקים רועי החסידות, תלמידי הבעשם טוב הקדוש והמקובלים, נהגו לזמנים חשובים ביותר, לתת ממטבעותיהם לשמירה ולברכה, מטבעות אליהם כיוונו וייחדו בכוונות וייחודים טמירים, אחר היו מעניקים לצאן מרעיתם לסגולה, לשמירה ולהצלחה בכל.

פעמים רבות, בכדי לשמר אוצר מלכים וסגולה נפלאה זו, היו מצרפים את מטבע הכסף בתוך חפצי קודש, ובייחוד, גביע כסף חדש, עמו היו עושים קידוש בליל שבת לקיים מה שנאמר 'כל העושה קידוש וכו' נעשה שותף לקב"ה במעשי בראשית'. אוצר זה היה עובר בסילודין דור אחר דור, בימי שמחה וגיל ובימי עצב, בימי חג ומועד וביתר שבתות השנה, כשהוא נשמר מכל משמר, ומאידך – בסגולתו, יוחסו לו שמירות והצלחות לכל המחזיק בו ונוטרו.

 

לפנינו גביע כסף טהור גדול שנעשה וניצוק ונתיך ממטבעות קדושות אלו כמפורט להלן: 

10 מטבעות קדושים שניתנו מידו הטהורה של רבינו יואל מסאטמאר,

30 מטבעות קדושים שניתנו מידי הרה"ק רבי יענקלי' מפשעווארסק ואחת שניתנה מחותנו הקדוש רבי איצי'קל מפשעווארסק.

מטבע אחת שניתנה מידי הגה"ק רבי משה ארי' פריינד גאב"ד ירושלים ומרא דארעא קדישא

מטבע אחת שנתן הרה"ק רבי ישראל אברהם מסקולען.

 

גביע כסף טהור גדול והדור מאוד. חריטות נאות בסגנון פרחים. עם שקיעות ובליטות. חלק מהתבליטים הבולטים נראים כעין 'עצי התמרים' המפורסמים מבית סיגעט- סאטמאר. מצב כחדש.

משקל: 202 GR

משקל: 202 GR