English

פריט 31:

'צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם' טלית גדול של הרה"ק מטאהש. קדוש ונדיר!

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשמיש קדושה, מחד משרפי מעלה, מצדיקי הדורות האחרונים ! הטלית גדול של הרה"ק קדוש יאמר לו המכונה בהערצה 'הרבי מטאהש' זכותו תגן עלינו.

והטלית יפרוש כנפיו עליהם ויצילם כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף.
'מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק' נזר תפארה מצוות הציצית וטלית, מצוות עשה מדאורייתא, וגודל מעלתה אין לשער ואין לתאר. ידוע מחז"ל ומספרים הקדושים גודל חשיבות מצוות הציצית, לה נודעת סגולתה מהגמרא במסכת עבודה זרה, להצילה מהמזיקים ומיצר הרע, לסגולה ולשמירה. בכתבי האר"י רומז על סגולת הטלית לזיווג ולברכה ועוד רבות לאין מספר.

לכל אלפי באי שער חצרו הק' של הרה"ק ציס"ע מטאהש זכור עבודת התפילה בנוסח ובנעימות, בהסתר ובשגב עוז חביון. בטלית זה התפלל בשבתות וימים טובים, ואף קידש בליל שבתות על הכוס בשולחנו הטהור.

מצורף מכתב החסיד המקורב אשר קיבלה מידיו הקדושות של הרב הקדוש רבי יעקב בעצמו.

עטרת בד בראש הטלית. כתמי שימוש מעטים. כתמי זמן אחדים. טלית גדולה מהודרת לברכה במצב טוב מאוד.