English

פריט 32:

הסידור שבו ערך הרה"ק מטאהש את עבודת התפילה, עם הזכרות שמות ושיירי דמעות עיניו הטהורות

מחיר פתיחה: $6,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הסידור שבו ערך עמוד צלותהון דישראל הרבי הצדיק מטאהש את עבודתו הטמירה והטהורה במשך שנים רבות, עם פיסת קלף ועליו כתובות בדיו שמות הקדושים הוי"ה ואדנ"י בצורתם, שעמה פעל פעולותיו ועבודתו אין לשער. 

הסידור עבודת הלוי. נדפס בקרית טהאש, בפיקוחו ותחת הנחיות והוראות כבוד קדושת הרבי מטאהש, בדקדוק ובבהירות נפלאה, עם השמות הק' במילואן, תשרי תשנ"ז. סידור תפילה עם סימני שימוש רבים.

בדף הפורזץ חותמתו האישית של הרבי הקדוש מטאהש "
משולם פייש סג"ל לאווי אב"ד דק"ק טהאש תע"א קרית טאהש קענעדע תע"א". שמות רבים 'קוויטלאך' של חסידים חשובים, כתובים על גבי דף הפורזאץ, להיזכר ולהיפקד עמו בתפילתו הרוממה. 

הסידור מלא בסימני דמעות שנשרו מעיניו הטהורות של הרה"ק מטאהש, במיוחד ניכרים הסימנים בברכת המזון ובקריאת שמע וכן בקידוש ליל שבת ובזמירות שלפניו. 

בכריכה האחורית מודבק פיסת הקלף ועליו שמות הקודש, והוא משולב בתוך הסידור. 
בסדר הקרבנות שיירי הדבק שעליו היה פרשת הקרבנות והקטורת מקלף. 

הרב הק' רבי משולם פייש מטאהש [תרפ"א – תשע"ה]. נולד בטאהש להרה"ק רבי מרדכי בנו של הרה"ק רבי אלימלך ונכדו של השרף מטאהש. שנותיו הצעירות עברו עליו בעבודת ה' בסילודין למעלה משכל האנושי. בגיל י"ב נסע ללמוד אצל דודו הגה"ק רבי אשר לאווי בקאלוב. עבר וסבל מאוד את מוראות הרשעים הנאצים, אולם גם שם לא וויתר על קוצו של יו"ד בתחבולות שונות ובמסירות נפש עד אין קץ. בבור הגלות במחנה המוות אושוויץ איבד את רוב בני משפחתו, אולם התחזק בה' אלוקיו והיה עמוד וסמל לאמונת אומן ורבים השיב מעוון. אחר המלחמה החל לשמש באדמורו"ת ומנהיג את שארית הפליטה מתלמידי ומקושרי בית אבותיו ואודים מוצלים מאש. כעבור זמן קצר עבר להתגורר בקנדה שם פקע שמו בכל העולם היהודי כפועל ישועות מופלא ביותר, תל תלפיות לרבבות אלפי ישראל. העמיד תלמידים הגונים למאות ואלפים, עבד את בוראו באמת ובתמים. בעשרים שנותיו האחרונות גברה הנהירה לחצר קרית טאהש והיה לעמוד צלותהון של ישראל בדור האחרון.


[4] תתפט [3] עמו'. סימני שימוש רבים על השדרה ובתוך הסידור. כריכה שלמה מעט רופפת. על גבה דבק כריכה חזק ובתוך הסידור קלף שמות הקודש. מצב טוב מאוד.

מידות: 22 CM