English

פריט 34:

עותק מיוחס: למשפחת הגאונים לבית אייגר. מחצית השקל, [ב]. וינה, תקע"ז [1817]. 

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס: למשפחת הגאונים לבית אייגר. מחצית השקל, [ב]. וינה, תקע"ז [1817]. 

ספר מחצית השקל, [ב: סימנים שמ"א-תרצ"ו], מאת רבי שמואל הלוי קלין. מהדורה חוזרת עם תוספות ותיקוני טעויות, דפוס אנטאן שמיד, וינה, תקע"ז [1817]. עם חתימות רבי משה איגר ורבי נתן נטע שייאר.

[2], קנד; קכא דף. עם חותמת הישיבה באלטונה, ו[3] חתימות רבי נתן נטע שאייר ב"ר ישעיה וחתימת רבי משה איגר שהוסיף וכתב "משכון ממו"ה הירש שלאק". בדף פורזץ אחורי רישום לידת ילדים בשנים תקפ"א-תקפ"ה (1820-1825). תיקוני דפוס והגהות בודדות בכתב יד.

רבי נתן נטע ב"ר ישעיה שאייר (נפטר בשנת תרכ"ג 1862) – חתנו של רבי יקותיאל וועלה מאוסטרוב. כיהן כאב"ד זאדעמישלא, ובשנים תקפ"ב-תרי"ב (1822-1852) כיהן כאב"ד פילא. הגהותיו על המגן אברהם נדפסו בקובץ "כרם שלמה". 

רבי משה איגר (נפטר בשנת תרי"ח 1857) – רב מופלג מקהילת פיהלענע. תלמיד דודו הגאון רבי עקיבא איגר בפוזן ובנו של הגאון רבי בונם איגר אב"ד מטרסדורף, מחשובי הלומדים בקלויז המפורסם בהמבורג, על שם "ר' ליב ב"ר שאול". 

רבי הירש שלאק – תלמיד חכם צדיק, דיין בקהילת עקצין שהתפרנס מיגיע כפו. לאחר שירד מנכסיו יזם את הדפסת כתב היד של חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא, ופנה לרבי עקיבא איגר לקבלת הסכמה להדפסה זו.

כריכת עור מקורית בלויה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 35 CM