English

פריט 36:

מכתבי היד הראשונים של מרנא ורבנא החתם סופר

מחיר פתיחה: $18,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד מוקדם ביותר של מרנא החתם סופר שכתב בקדשו בגיל 23 שנה, בהיותו ריש מתיבתא בעיר פרוסטיץ, אצל רבו הגה"ק רבי נתן אדלר 'הנשר הגדול'. 

כתב היד חידושים במסכת שבת, בסוגיא דנגר הנגרר, נכתב בהיותו ראש ישיבה בעיר פרוסטיץ, תפקידו התורני הראשון של ראש גולת אריאל רבן של כל בני הגולה, מאור ישראל מרנא החתם סופר. 

נדיר ומיוחד מאוד! 

סגולת כתב יד קודש ממרנא ורבנא החתם סופר, נודעת בפי ישרים ובשפתי צדיקים: 

הגאון הקדוש מהר"ם בנעט אמר, שההסתכלות בכתב יד קדשו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים.
פעם אחת באה תשובה הלכתית כתובה מהחתם סופר אל מרן מהר"ם בנעט ועיין בה זמן רב ואמר: עצם ההסתכלות בכתב יד קדשו מסוגלת ליראת שמים.
הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משאמלוי, אמר 'כל דבריו ודרשותיו וחידושיו של מרנא החתם סופר, בהלכה ובאגדה מלאים קדושה וטהרה, יראת שמים וחסידות ומידות נשגבות.
מרן הרה"ק רבי יואל מסאטמאר התבטא בקדשו: כי לראות את כתב יד החתם סופר הוא סגולה ליראת שמים.


[2] עמו' כתב ידו הקדושה על גבי דף גיליון חלק. קטע אחד שמחק בקולמוסו הקדוש. 45 שורות בסך הכל. הושלם ושוקם מעט בשוליים הצדדיות. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 17 x 21 CM

מידות: 17 x 21 CM