English

פריט 38:

דרוש לשבת הגדול בדברי אגדה בכתב יד גאון ישראל בעל מהר"ם שיק

מחיר פתיחה: $6,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דרוש גדול וחשוב לשבת הגדול בדברי אגדה בכתב יד גאון ישראל בעל מהר"ם שיק כולל שני מאמרים ארוכים. 

הדרשות מלאות בחידושי אגדה, בדברי אמונה וביטחון וביתרון האור מן החושך, עוסקות וסובבות בענייני גאולה ואמונה, גלות והשגחה פרטית. 

בדף השער כתב ידו 'דברי אגדה בשבת הגדול שנת תר"ח ובשנת תר"ט לפ"ק. לפני הדרשה הראשונה כתב בכתבי"ק בשנית 'בעזה"י דברי אגדה על שבת הגדול תר"טלפ"ק.

הדרשה השניה מסתיימת בתיבות 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

זו הדרשה שאמר מרן מהר"ם שיק בעיר ירגין, שבה כיהן 24 שנה בתפקיד הרב הראשי, ראש הישיבה מרא דאתרא ועל פיו יישק כל דבר. 

ששה עמודים. ארבעה דפים כולל דף הכריכה והשער. כריכת עור עתיק מפוארת. 

הדפים עם בלאי ומעט מתפוררים בשוליהם. בשולי הדפים שורות מעט מחוקות, אולם הכל ניכר לעין. שיקום לא אמנותי בדבק ניר ישן.

מידות: 16.5 x 22 CM

מידות: 16.5 x 22 CM