English

פריט 42:

מסכת ברכות. לעמבערג, תר"כ. עותק נשיא כולל גאליציה רבי יצחק ליב סופר

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסכת ברכות, עם כל המפרשים כפי שנדפס מקודם בסלאוויטא ובווילנא, לעמבערג תר"כ – 1860. עותק חתום מהגאון המפואר רבי יצחק ליב סופר בן מרן הכתב סופר 'נשיא' כולל גאליציע ומגדולי חכמי הונגריה. 

חותמתו וחתימת כתב ידו 'חנני ה' בזה הק' יצחק ליב סופר בהג"מ מהראשב"ס זצ"ל'. חתימת בעלות נוספת הק' שמואל בנימין סופר (סג"ל?) תרע"א. . 

שני דפי שער. כתמי שימוש רבים. כריכה מקורית מעט פגועה, דף אחד חתוך מעט. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 23 CM