English

פריט 43:

עותק הגאון הקדוש מבערגסאז רבי שלמה סופר בעל 'חוט המשולש'

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אהל יצחק על שחיטות ובדיקות, לרבי יצחק ברבי אליעזר מארץ הגר. מהדורת ווארשא תרכ"ט, 1869. עותק הגאון הצדיק רבי שלמה סופר נכד מרנא חתם סופר ורבה של בערגסאז. 

כרוך עם הספר זבחי רצון, אף הוא על שחיטות ובדיקות, מאת רבי שרגא פייבוש בר"מ סג"ל פרענקעל. ווארשא תרל"ב. 128 עמו'. כתמים רבים על דף השער. כתמי שימוש. 

בדף השער של אהל יצחק, חתימה בעצם כתב יד הגאון רבי שלמה סופר מבערגסאז, 'חנני ה' בזה שנת תרל"ט לפ"ק הק' ש"ס בהמהראשבס זצ"ל'. חותמתו בלעזית ובלשון הקדוש 'שלמה סופר בה"ג מהראשב"ס ז"ל.

הגה"ק רבי שלמה סופר – בנו של מרן ה"הכתב סופר". היה רב העיר בערגסאז. הוציא לאור את ספרי אביו "כתב סופר", ואף חיבר כמה ספרים ובהם הספר הביוגרפי המפורסם על אבותיו הק' "חוט המשולש" .

לט [1] דף. דף השער בלוי וקרוע מעט בשוליו ללא פגיעה. שיקום ישן. כתמי זמן. כריכה חצי מקורית, פגועה מעט. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 23 CM