English

פריט 44:

שו"ת חתם סופר יורה דעה. מהדורה ראשונה, וויען תרנ"ז. עותק הבנין דוד מאוהעל - הגהות בכי"ק

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מהדורה ראשונה של שו"ת חתם סופר יורה דעה. וויען תרנ"ז.

עותק הגה"ק הבנין דוד מאוהעל עם הגהות בכתב יד קדשו. 

ספר שאלות ותשובות ממרנא החתם סופר חלק יורה דעה. וויען, בדפוס יוסף שלעזינגער, תרנ"ז.

בדף השער מופיעה חותמתו וכן באחד הדפים בגוף הספר, בסמוך להגהה שכתב בכתב יד קדשו. הגהה בת שלוש שורות. 

הגה"ק רבי דוד דוב בעריש מייזליש בעל בנין דוד מאוהעל [תרל"ה- תש"ד] חתן הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים מאוהעל. עמד בראשות הבית דינא רבה בעיר תהילה אוהעל וממלא מקום חותנו ואבותיו. כיהן בראשות ישיבה והעמיד תלמידים הרבה. בניו אחריו היו הגה"צ מאיוואר, מוויצען ניו יורק, מסארוואש. 

[4] קמד דף. דפים שבירים ופריכים. בלאי ניכר ללא פגיעה בטקסט. וכתמים. כריכה חדשה מעור מהודר. מצב טוב – טוב מאוד.