English

פריט 48:

עותק הגה"ק הלב העברי

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר נתיבות השלום. מהדורה ראשונה, סוואלק, תרי"ח. עותק בחתימת יד הגה"ק רבי עקיבה יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי'. 


ספר נתיבות השלום. כולל הלכות הנצרכות משו"ע אבן העזר ומחושן המשפט עם נתיב ים, דרך תשובה, ודרך תבונות. מאת רבי משה נחמיה כהניו – כהנוב, רבה של חאסלאוויטש. 
בדף השער הראשון חותמתו העגולה של רבי עקיבה יוסף וחותם בנו הרה"ג רבי שמעון שלעזינגער מגדולי אנשי המעלה בירושלים, בדף השער השני חתימה בעצם כתב ידו של רבי עקיבה יוסף.
הגאון הקדוש המפורסם רבי עקיבא יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי' [תקצ"ז-תרפ"ב] תלמיד אביו רבי יחיאל מתלמידי מרנא החתם סופר, ותלמיד מרנן הכתב סופר, המהר"ם שיק והמחנה חיים. חתנו של הגה"ק רבי הלל ל"ש מקולומייא. לוחם מלחמת השם בגיבורים. עלה לארץ הקודש ופעל למען יישובה על טהרת הקודש. נודע בפסקיו הייחודיים בכמה עניינים, פסקים שגררו פולמוס עז משך שנים.

[6] א-עב, דף. כתמים. כתמי מים וסימני פטריה. כריכה מקורית פגועה מעט. מצב טוב.

מידות: 21 CM