English

פריט 49:

עותק הגה"ק מנייטרא רבי שלו' משה אונגאר והגאון רבי יוסף מייא. שו"ת הרשב"א. ווין, תקע"ב

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שאלות ותשובות שחיבר הרב המאור הגדול רבי שמואל בן אדרת – הרשב"א, דפוס אנטאן שמיד, ווין תקע"ב.

עותק חתום שהיה שייך להרה"ק רבי שלו' משה אונגאר מנייטרא ולרבי יוסף מייא. 

בדף הפורזאץ ובדף השער, וכן במקומות נוספים, חותמתו העגולה של הרב הגאון הצדיק חו"פ רבי שלו' משה הלוי אונגאר אב"ד דק"ק נייטרא והגליל. 

בדף השער, חתימת ידו של הגאון הצדיק ר' יוסף מייא חתן הגאון רבן של ישראל ר' ישעי' פיק מברעסלא 

הגאון רבי יוסף מייא (1764-1810) – חתנו של הגאון המפורסם רבי ישעיה ברלין [פיק] אב"ד ברעסלא ובנו של המדפיס החשוב רבי יחיאל מיכל 'ר' מיכל מ"ס' מפראנקפורט דמיין שעבר לדור בליסא ורכש בידרהנפורט את בית הדפוס הגדול. כתב הערות וציונים לספר שאילתות דרב אחא, וכתב ביחד עם אחיו רבי מיכאל שמעון את "חידושי הגהות" על ארבעה טורים. רשכבה"ג רבי עקיבא איגר, התארח בביתו של רבי יוסף מייא וכתב עליו "ידידי ורב חביבי מחו' כבוד הרב הגדול חריף ובקי הצדיק מו"ה יוסף מייא". הגאון פוסק הדור רבי אפרים זלמן מרגליות כתב עליו "הרב המובהק".

[2] א-קנג, דף. כולל המפתחות. בלאי וכתמי מים רבים לאורך הספר. סימני עש ונקבי עש. כריכה מקורית שלמה חלקית עם פגיעות. מצב בינוני – טוב.  

מידות: 34 CM