English

פריט 50:

מכתב מאת רבי יצחק צבי סופר אב"ד טעמעשוואר אל רבי צדוק קרויס, בבקשה לסייע לקרובו...

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מאת רבי יצחק צבי סופר אב"ד טעמעשוואר אל רבי צדוק קרויס, בבקשה לסייע לקרובו הנמצא בחוסר כל בירושלים. טעמעשוואר, תרצ"ו [1936].

"ונא אבקשו בכל לשון של בקשה ועתירה, שיפאל נא אצל המנהלים, שיסכימו לית ן בעדו חדר הגדולה, כי יש השקפה לטובה… בזכות אבותינו הגה"צ ז"ל, אשר פעלו הרבה לטובת הכלל, וגם אננו בכל מקומות מושבותינו, הולכים בע"ה בדרכם דרך הקודש"; מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יצחק צבי סופר אל סופר הכולל בעיר הקודש ירושלים, רבי צדוק קרויס, בבקשה לסייע לבחור ר' דוד שמחה בונם סופר, הלומד תורה מתוך הדחק, משמש ככממונה על בתי הכנסת אורחים  וגר בחדר קטן מדי. 

[2] עמו', למעלה מ[30] שורות, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי יצחק צבי סופר אב"ד טעמעשוואר-פאעריק. 

הרב הגאון רבי יצחק צבי סופר (נפטר בכ"ו באדר תשכ"ו, 1966) – בנו של רבי ישראל מרדכי אפרים פישל סופר אב"ד מיקלוש, נכדו של רבי זוסמן אליעזר סופר אב"ד פאקש ואחיו של הרב מנחם סופר הי"ד אב"ד וואשארהעלי ורבי אברהם יעקב סופר אב"ד טעט. למד בישיבת פאקש ופרסם חידושי תורה בקובץ "נטעי בחורים". אב"ד טעמשוואר-פאבריק, מחבר שו"ת "מספר הסופר" (ב"כ) שחלק ניכר ממנו עוסק בהיתר עגונות השואה בטראנסילוואניה. לעת זקנותו הצליח לצאת מרומניה הקומוניסטית ועלה לירושלים. בנו, רבי אליעזר מרדכי אפרים פישל סופר, רב ור"מ קהילת תולדות יעקב פאפא ירושלים. 

רבי שמחה בונם דוד סופר (1912-1988) – עורך הספר "מזכרת פאקש" וספרים נוספים. כתביו יצאו לאור בקונטרס "זכרון בספר" (ירושלים תשמ"ט). עלה בצעירותו לירושלים, ובתחילה היה שם "גלמוד… ולומד תורה בהתמדה ושקידה הרבה מתוך עוני ודחק", כמוזכר במכתב שלפנינו. אביו, רבי שמואל בנימין סופר, הוא מחבר הספר "דברי סופרים".

כמני קיפול, כתמי זמן קלים, חורי תיוק, מצב טוב.

מידות: 34 CM