English

פריט 53:

מנחת פתים, שוראן, תרנ"א. עותק אישי של הגה"ק רבי יעקב שלום סופר מפעסט

מחיר פתיחה: $850

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מנחת פתים הנקרא גם דברי מנחם, נדפס בשוראן בשנת תרנ"א. עותק הגה"ק רבי יעקב שלום סופר מפעסט, בנו של המחנה חיים.

בדף השער חתום 'חיים סופר', ונכתב 'החיבור במתנה שלח מנות להבחור בן אחי נ"י החרוץ כמר יעקב שלו' סופר'.

הגה"ק רבי יעקב שלום סופר [תרט"ו – תרפ"א] מגדולי הונגריה, בן אחיו של הגה"ק בעל המחנה חיים. למד תורה אצל ענקי הדור המהר"ם שיק ומרנא הכתב סופר. שימש קרוב לשלושים שנים כראב"ד ק"ק פעסט. השאיר אחריו ברכה מרובה בספרו תורת חיים על שו"ע או"ח.

5] דף, 7-32 עמו', [3] דף, 98 עמו' [1] דף. כתמים בעיקר בדף השער. דפים מעט פריכים. נקבי עש. כריכה מקורית. מעט מתפרקת. מצב טוב. 

מידות: 21.5 CM