English

פריט 54:

בר ששת, שאלות ותשובות ריב"ש. למברג, תקס"ה [1805].

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בר ששת, שאלות ותשובות ריב"ש. למברג, תקס"ה [1805].

ספר בר ששת, מאת רבינו יצחק בר ששת. דפוס נפתלי הירץ גרוש מאן, למברג, תקס"ה [1805].

[1], קסד, [3] דף. ע"פ מהדורת ריווה דטרנטו שי"ט. עם הגהה למדנית בכתב יד. חתימות ורישומי בעלות, ובהם בהקדשה וחתימת הרב שלום ב"ר ישראל אפרים פישל סופר מנאנאש, ועם חותמת שלמה שטרן וחותמת נדבת הרב יחיאל מיכל הלפערט. 

רבי שלום סופר אב"ד ברעזנא, בנו של רבי ישראל אפרים פישל סופר אב"ד נאנאש. רבי שלום סופר נשא לאשה את מרת הינדא בת רבי יעקב דוב העללער מווידראן, שהיה עשיר מופלג, מופלג בתורה ובחסידות והרבה להסתופף אצל הרה"ק מצאנז. 

רבי יחיאל מיכל האלפערט (תר"מ-תרצ"ג, 1880-1933) – בנם של רבי שלמה יוסף ומרת עטא בת רבי יעקב דוב העללער מווידראן. נפטר בחיי אביו והובא למנוחות בהומנא.

כריכת חצי עור בלויה ופגומה, כתמים, קפלים בפינות, מצב בינוני-טוב.

מידות: 38 CM