English

פריט 58:

נתיב מצותיך/אוצר החיים, קאמארנא. עותק כקש"ת מרן השבט הלוי

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מהדורה חשובה ומיוחסת של ספר נתיב מצותיך וספר אוצר החיים, להרה"ק המפורסם רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא, כרוכים כאחד. עותקו הפרטי של מרן כקש"ת עמוד ההוראה לבית ישראל רבי שמואל הלוי ואזנר בעל שבט הלוי, גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין. 


ספר זה הוא יחיד בעולם שעליו נתנו מעות קדימה וזירזו את הדפסתו צדיקי הדור שהיו כאן בשנים הסמוכות לעקדת יהדות אירופה. 

בראש החותמים למען הספר: האדמו"ר מרן הגאה"ק מגור – האמרי אמת, האדמו"ר מרן הגאה"ק מבעלזא, אדמו"ר הרה"צ מראחמסטרוקא, אדמו"ר הרה"ג מבולגריא, הרב הגאון המפורסם רבי עקיבא סופר אבדק"ק פרעשבורג, הרה"צ מוה"ר רבי ישראל והרה"צ מוה"ר רבי בונם אלתר – בית ישראל ולב שמחה מגור, הרב הגאון מוה"ר פישל בערינשטיין, הרב הגאון מוה"ר ישראל יצחק רייזמן (שאף נתן הסכמתו לחתנו המהדיר) הרב יצחק מאיר הכהן לעווין, הרה"ג מוה"ר אשר זעליג מרגליות, החשב סופר מפרעשבורג, רבי יואל אשכנזי, הרב מראחוב, רבי יחיאל לאבין ממאקאווא חותנו של מרן מבעלזא, רבי יוסף מאיר מספינקא, רבי מנחם מאניש מקאמארנא.

בין הפערנאמעראנטען הנוספים: רבי אלימלך אשכנזי ממעלבורן, רבי הלל ווינד, רבי זונדל הגר מסאווארן, רבי יעקב שכטר, רבי פשיל וינגרטן, רבי יצחק גרשטנקורן, בני רבי יעקב שכטר מבני ברק ועוד רבים. דפים כהים, ישנים ופריכים. סימני שימוש רבים. מצב טוב  – טוב מאוד. 

מידות: 23 CM